ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
4 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 ศิริชัย ศิริกายะ 1
16 Srilert Chotpantarat 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 Boonchai Sangpetngam 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
22 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
23 ธวัชชัย สันติสุข 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
26 สำเริง แย้มโสภี 1
27 สมพร พรมดี 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 สุรกุล เจนอบรม 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
34 Vanida Chantarateptawan 1
35 คัคนางค์ มณีศรี 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
38 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
39 วิไล ชินธเนศ 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 มยุรี ตันติสิระ 1
47 บรรจง คณะวรรณ 1
48 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 ละอองทิพย์ เหมะ 1
51 วิมล เหมะจันทร 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
54 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 Vimolmas Lipipun 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 วัฒนชัย สมิทธากร 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
65 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
69 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
73 Sumphan Wongseripipatana 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Panee Boonthavi 1
76 Kittisak Likhitwitayawuid 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 Chayaporn Supachartwong 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
85 Chonticha Srisawang 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 สิทธิพร แอกทอง 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
90 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
91 Chariya Uiyyasathian 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 Kasidit Nootong 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
97 Phanphen Wattanaarsakit 1
98 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
99 ๋Janes, Gavin W. 1
100 ชอุ่ม มลิลา 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 รุ่งราวี ทองกันยา 1
107 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
110 วินัย งามแสง 1
111 กำจัด มงคลกุล 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 Yeshey Penjor 1
114 สุมิตรา พูลทอง 1
115 Acom Sornsute 1
116 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
117 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
118 Walaisiri Muangsiri 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 Rajalida Lipikorn 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 อวย เกตุสิงห์ 1
123 Thada Jirajaras 1
124 ประธาน ดาบเพชร 1
125 Varunee Padmasankh 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
129 วาสนา เสียงดัง 1
130 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
131 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
132 ไววิทย์ พุทธารี 1
133 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 ศุกันยา ห้วยผัด 1
137 สมชัย วัฒนการุณ 1
138 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
139 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
140 Pantharee Boonsatorn 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 กระมล ทองธรรมชาติ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 Suchin Arunsawatwong 1
146 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
147 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
148 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
149 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
150 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
151 สุวดี ยาป่าคาย 1
152 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1