ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
4 วิไล ชินธเนศ 1
5 อุทัย บุญประเสริฐ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
8 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
9 คัคนางค์ มณีศรี 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
11 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
14 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
18 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
19 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
20 Somying Tumwasorn 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 สมพร พรมดี 1
25 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
26 วาสนา เสียงดัง 1
27 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
28 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 สุวิชา ทองสิมา 1
31 วัลลภ แย้มเหมือน 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
33 สุรกุล เจนอบรม 1
34 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
37 สำเริง แย้มโสภี 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 Chalermpol Leevailoj 1
41 Vimolmas Lipipun 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 มยุรี ตันติสิระ 1
44 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
45 Garnpimol C. Ritthidej 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 Sumphan Wongseripipatana 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 Puttipongse Varavudhi 1
52 Kitpramuk Tantayaporn 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 Sompol Sanguanrungsirikul 1
55 Naiyana Chaiyabutr 1
56 Ampa Luiengpirom 1
57 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 Panee Boonthavi 1
60 Vanida Chantarateptawan 1
61 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 ศิริชัย ศิริกายะ 1
64 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 วัฒนชัย สมิทธากร 1
71 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
72 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
73 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
74 Wilai Anomasiri 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 ไววิทย์ พุทธารี 1
79 Phanphen Wattanaarsakit 1
80 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
81 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
82 วินัย งามแสง 1
83 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
84 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
85 กำจัด มงคลกุล 1
86 นภสร โกวรรธนะกุล 1
87 Chonticha Srisawang 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 Anawatch Mitpratan 1
90 สิทธิพร แอกทอง 1
91 Waraporn Siriterm 1
92 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 Jittima Chatchawansaisin 1
95 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 Yeshey Penjor 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 พรรณี กาญจนพลู 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
108 ชอุ่ม มลิลา 1
109 รุ่งราวี ทองกันยา 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 ๋Janes, Gavin W. 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 Chakkaphan Sutthirat 1
114 ประคอง ชอบเสียง 1
115 Kasidit Nootong 1
116 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
117 กมลชนก ยวดยง 1
118 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
119 อวย เกตุสิงห์ 1
120 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 Suchin Arunsawatwong 1
125 Thada Jirajaras 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 Pornpimol Muanjai 1
128 Varunee Padmasankh 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 Walaisiri Muangsiri 1
131 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
132 เอกชัย อดุลยธรรม 1
133 Rajalida Lipikorn 1
134 สุวดี ยาป่าคาย 1
135 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 Acom Sornsute 1
138 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
139 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
142 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
146 กระมล ทองธรรมชาติ 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 สมชัย วัฒนการุณ 1
149 ศุกันยา ห้วยผัด 1
150 Pantharee Boonsatorn 1
151 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
152 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1