ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
4 Garnpimol C. Ritthidej 1
5 Vimolmas Lipipun 1
6 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
7 Supa Chantharasakul 1
8 Panee Boonthavi 1
9 Kittisak Likhitwitayawuid 1
10 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
11 Sumphan Wongseripipatana 1
12 บรรจง คณะวรรณ 1
13 Naiyana Chaiyabutr 1
14 Sompol Sanguanrungsirikul 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
17 Ampa Luiengpirom 1
18 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
19 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
20 มยุรี ตันติสิระ 1
21 วัฒนชัย สมิทธากร 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
23 ศิริชัย ศิริกายะ 1
24 Vanida Chantarateptawan 1
25 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
26 Srilert Chotpantarat 1
27 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
28 Chalermpol Leevailoj 1
29 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
30 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
31 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
32 Wilai Anomasiri 1
33 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
34 Kitpramuk Tantayaporn 1
35 Jaitip Paiboon 1
36 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
37 กาญจนา แก้วเทพ 1
38 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
39 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 Phanphen Wattanaarsakit 1
42 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
43 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
44 วินัย งามแสง 1
45 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
46 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
47 กำจัด มงคลกุล 1
48 นภสร โกวรรธนะกุล 1
49 Chonticha Srisawang 1
50 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
51 Anawatch Mitpratan 1
52 สิทธิพร แอกทอง 1
53 Waraporn Siriterm 1
54 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
55 Chayaporn Supachartwong 1
56 Jittima Chatchawansaisin 1
57 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
58 สุมิตรา พูลทอง 1
59 Yeshey Penjor 1
60 สุมา เมืองใย 1
61 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
62 พรรณี กาญจนพลู 1
63 วิมล เหมะจันทร 1
64 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
65 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
66 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
67 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
68 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
69 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
70 ชอุ่ม มลิลา 1
71 รุ่งราวี ทองกันยา 1
72 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
73 ๋Janes, Gavin W. 1
74 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
75 Chakkaphan Sutthirat 1
76 ประคอง ชอบเสียง 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 กมลชนก ยวดยง 1
81 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
82 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
83 Suchin Arunsawatwong 1
84 สุวดี ยาป่าคาย 1
85 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
86 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
87 อวย เกตุสิงห์ 1
88 Thada Jirajaras 1
89 Walaisiri Muangsiri 1
90 Pornpimol Muanjai 1
91 Varunee Padmasankh 1
92 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
93 Rajalida Lipikorn 1
94 ประธาน ดาบเพชร 1
95 เอกชัย อดุลยธรรม 1
96 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
97 Thanathon Sesuk 1
98 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
99 Chariya Uiyyasathian 1
100 Acom Sornsute 1
101 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
102 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
103 Kasidit Nootong 1
104 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
105 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
106 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
107 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
108 สมชัย วัฒนการุณ 1
109 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
110 กระมล ทองธรรมชาติ 1
111 ศุกันยา ห้วยผัด 1
112 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
113 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
114 Pantharee Boonsatorn 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
120 คัคนางค์ มณีศรี 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
124 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
125 วิไล ชินธเนศ 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
127 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
129 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 อุทัย บุญประเสริฐ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
134 สุรกุล เจนอบรม 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
136 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
137 วาสนา เสียงดัง 1
138 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
139 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
140 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
141 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
142 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
143 สายฝน ควรผดุง 1
144 สิริพร สิวราวุฒิ 1
145 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
146 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
147 ธวัชชัย สันติสุข 1
148 สำเริง แย้มโสภี 1
149 วัลลภ แย้มเหมือน 1
150 สมพร พรมดี 1
151 สุวิชา ทองสิมา 1
152 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1