ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 วิไล ชินธเนศ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
6 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
7 คัคนางค์ มณีศรี 1
8 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
15 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 สุรกุล เจนอบรม 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 สายฝน ควรผดุง 1
24 สิริพร สิวราวุฒิ 1
25 วาสนา เสียงดัง 1
26 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
29 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
30 สมพร พรมดี 1
31 สุวิชา ทองสิมา 1
32 ธวัชชัย สันติสุข 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
34 Boonchai Sangpetngam 1
35 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
36 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
37 วัลลภ แย้มเหมือน 1
38 สำเริง แย้มโสภี 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
42 Vimolmas Lipipun 1
43 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
44 Garnpimol C. Ritthidej 1
45 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 Sumphan Wongseripipatana 1
49 มยุรี ตันติสิระ 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 Sompol Sanguanrungsirikul 1
52 Puttipongse Varavudhi 1
53 Kitpramuk Tantayaporn 1
54 Naiyana Chaiyabutr 1
55 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
56 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 Panee Boonthavi 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 ศิริชัย ศิริกายะ 1
61 Vanida Chantarateptawan 1
62 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
65 Chalermpol Leevailoj 1
66 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
69 กาญจนา แก้วเทพ 1
70 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
71 วัฒนชัย สมิทธากร 1
72 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
73 Wilai Anomasiri 1
74 Jaitip Paiboon 1
75 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
76 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
79 วินัย งามแสง 1
80 Phanphen Wattanaarsakit 1
81 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
82 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
83 นภสร โกวรรธนะกุล 1
84 สุมิตรา พูลทอง 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
90 Anawatch Mitpratan 1
91 สิทธิพร แอกทอง 1
92 Chayaporn Supachartwong 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
95 Jittima Chatchawansaisin 1
96 Yeshey Penjor 1
97 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
98 วิมล เหมะจันทร 1
99 สุมา เมืองใย 1
100 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
101 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
102 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 พรรณี กาญจนพลู 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 ๋Janes, Gavin W. 1
109 ชอุ่ม มลิลา 1
110 รุ่งราวี ทองกันยา 1
111 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
112 ประคอง ชอบเสียง 1
113 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
114 Chakkaphan Sutthirat 1
115 Waraporn Siriterm 1
116 Kasidit Nootong 1
117 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
121 Suchin Arunsawatwong 1
122 สุวดี ยาป่าคาย 1
123 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 Thada Jirajaras 1
127 Walaisiri Muangsiri 1
128 Pornpimol Muanjai 1
129 Varunee Padmasankh 1
130 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
131 Rajalida Lipikorn 1
132 ประธาน ดาบเพชร 1
133 เอกชัย อดุลยธรรม 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 Chariya Uiyyasathian 1
138 Acom Sornsute 1
139 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
140 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
141 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
142 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
143 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 สมชัย วัฒนการุณ 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 กระมล ทองธรรมชาติ 1
148 ศุกันยา ห้วยผัด 1
149 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
150 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
151 Pantharee Boonsatorn 1
152 ไววิทย์ พุทธารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1