ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 Sumphan Wongseripipatana 1
4 Supa Chantharasakul 1
5 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
6 Kittisak Likhitwitayawuid 1
7 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
8 วัฒนชัย สมิทธากร 1
9 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
10 Garnpimol C. Ritthidej 1
11 Panee Boonthavi 1
12 Vimolmas Lipipun 1
13 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
14 Ampa Luiengpirom 1
15 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
16 บรรจง คณะวรรณ 1
17 มยุรี ตันติสิระ 1
18 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
19 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
20 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
21 Jaitip Paiboon 1
22 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
23 Srilert Chotpantarat 1
24 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
25 Chalermpol Leevailoj 1
26 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
28 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
29 Boonchai Sangpetngam 1
30 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
31 ศิริชัย ศิริกายะ 1
32 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
33 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 กาญจนา แก้วเทพ 1
36 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
37 Vanida Chantarateptawan 1
38 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
39 Wilai Anomasiri 1
40 Sompol Sanguanrungsirikul 1
41 นภสร โกวรรธนะกุล 1
42 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
43 วินัย งามแสง 1
44 กำจัด มงคลกุล 1
45 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
46 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
47 Yeshey Penjor 1
48 สุมิตรา พูลทอง 1
49 Phanphen Wattanaarsakit 1
50 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
51 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
52 Chayaporn Supachartwong 1
53 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
54 Jittima Chatchawansaisin 1
55 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
56 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
57 Chonticha Srisawang 1
58 รุ่งราวี ทองกันยา 1
59 ชอุ่ม มลิลา 1
60 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
61 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
62 วิมล เหมะจันทร 1
63 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
64 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
65 Puttipongse Varavudhi 1
66 Kitpramuk Tantayaporn 1
67 ละอองทิพย์ เหมะ 1
68 สุมา เมืองใย 1
69 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
70 ประคอง ชอบเสียง 1
71 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
72 ๋Janes, Gavin W. 1
73 Chakkaphan Sutthirat 1
74 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
75 พรรณี กาญจนพลู 1
76 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
77 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
78 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
79 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
83 สุวดี ยาป่าคาย 1
84 กระมล ทองธรรมชาติ 1
85 Thanathon Sesuk 1
86 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
87 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
88 กมลชนก ยวดยง 1
89 เอกชัย อดุลยธรรม 1
90 Rajalida Lipikorn 1
91 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
92 ประธาน ดาบเพชร 1
93 Thada Jirajaras 1
94 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
95 อวย เกตุสิงห์ 1
96 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
97 สมชัย วัฒนการุณ 1
98 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
99 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
100 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
101 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
102 Kasidit Nootong 1
103 Anawatch Mitpratan 1
104 สิทธิพร แอกทอง 1
105 Waraporn Siriterm 1
106 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
107 Chariya Uiyyasathian 1
108 Pantharee Boonsatorn 1
109 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
110 ศุกันยา ห้วยผัด 1
111 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
112 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
113 Acom Sornsute 1
114 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
115 Walaisiri Muangsiri 1
116 Pornpimol Muanjai 1
117 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
119 คัคนางค์ มณีศรี 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
122 ธวัชชัย สันติสุข 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
124 สุรกุล เจนอบรม 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
126 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
128 Somying Tumwasorn 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
130 อุทัย บุญประเสริฐ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
133 วิไล ชินธเนศ 1
134 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
135 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
136 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
137 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
138 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
139 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
140 ไววิทย์ พุทธารี 1
141 Varunee Padmasankh 1
142 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
143 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
144 วาสนา เสียงดัง 1
145 สุวิชา ทองสิมา 1
146 วัลลภ แย้มเหมือน 1
147 สำเริง แย้มโสภี 1
148 สมพร พรมดี 1
149 สิริพร สิวราวุฒิ 1
150 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
151 สายฝน ควรผดุง 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1