ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
4 สุวดี ยาป่าคาย 1
5 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
6 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
7 กระมล ทองธรรมชาติ 1
8 สมชัย วัฒนการุณ 1
9 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
10 Suchin Arunsawatwong 1
11 Thanathon Sesuk 1
12 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
13 Thada Jirajaras 1
14 ประธาน ดาบเพชร 1
15 เอกชัย อดุลยธรรม 1
16 อวย เกตุสิงห์ 1
17 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
18 ศุกันยา ห้วยผัด 1
19 กมลชนก ยวดยง 1
20 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
21 Pantharee Boonsatorn 1
22 Kasidit Nootong 1
23 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
24 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
25 Waraporn Siriterm 1
26 สิทธิพร แอกทอง 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
29 Anawatch Mitpratan 1
30 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 Rajalida Lipikorn 1
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
36 Acom Sornsute 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 Chariya Uiyyasathian 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
45 สุรกุล เจนอบรม 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 ธวัชชัย สันติสุข 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
49 คัคนางค์ มณีศรี 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 Somying Tumwasorn 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
55 วิไล ชินธเนศ 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
62 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
63 ไววิทย์ พุทธารี 1
64 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 Varunee Padmasankh 1
68 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 สิริพร สิวราวุฒิ 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
79 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
80 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
81 Panee Boonthavi 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 Jaitip Paiboon 1
86 Wilai Anomasiri 1
87 Kittisak Likhitwitayawuid 1
88 Supa Chantharasakul 1
89 Vimolmas Lipipun 1
90 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
91 มยุรี ตันติสิระ 1
92 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
93 Garnpimol C. Ritthidej 1
94 Sumphan Wongseripipatana 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 Boonchai Sangpetngam 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
102 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 ศิริชัย ศิริกายะ 1
112 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 บรรจง คณะวรรณ 1
116 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
118 Yeshey Penjor 1
119 สุมิตรา พูลทอง 1
120 รุ่งราวี ทองกันยา 1
121 ชอุ่ม มลิลา 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
124 ๋Janes, Gavin W. 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
129 Chonticha Srisawang 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 วินัย งามแสง 1
132 นภสร โกวรรธนะกุล 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 ละอองทิพย์ เหมะ 1
139 Sompol Sanguanrungsirikul 1
140 Naiyana Chaiyabutr 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
143 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
144 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 สุมา เมืองใย 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
151 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
152 Jittima Chatchawansaisin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1