ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา รุ่งตรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 Chalermpol Leevailoj 1
4 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
5 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
6 Boonchai Sangpetngam 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
8 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
9 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
10 Srilert Chotpantarat 1
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
12 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
13 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
14 กาญจนา แก้วเทพ 1
15 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
16 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
17 Vanida Chantarateptawan 1
18 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
19 ศิริชัย ศิริกายะ 1
20 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
21 Somying Tumwasorn 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
23 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 สุรกุล เจนอบรม 1
27 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
28 ธวัชชัย สันติสุข 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
30 คัคนางค์ มณีศรี 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
36 วิไล ชินธเนศ 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 Jaitip Paiboon 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
44 ละอองทิพย์ เหมะ 1
45 Kitpramuk Tantayaporn 1
46 Naiyana Chaiyabutr 1
47 Sompol Sanguanrungsirikul 1
48 Puttipongse Varavudhi 1
49 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
50 วิมล เหมะจันทร 1
51 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
52 Chakkaphan Sutthirat 1
53 ประคอง ชอบเสียง 1
54 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
55 พรรณี กาญจนพลู 1
56 สุมา เมืองใย 1
57 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
58 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
59 Ampa Luiengpirom 1
60 Panee Boonthavi 1
61 Kittisak Likhitwitayawuid 1
62 Supa Chantharasakul 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 วัฒนชัย สมิทธากร 1
68 Sumphan Wongseripipatana 1
69 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
70 มยุรี ตันติสิระ 1
71 บรรจง คณะวรรณ 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 Garnpimol C. Ritthidej 1
76 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
77 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 Kasidit Nootong 1
80 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
81 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
82 Waraporn Siriterm 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
88 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
89 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 Pantharee Boonsatorn 1
92 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
93 Acom Sornsute 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 Chariya Uiyyasathian 1
96 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
97 Jittima Chatchawansaisin 1
98 Yeshey Penjor 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
101 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 ชอุ่ม มลิลา 1
106 กำจัด มงคลกุล 1
107 นภสร โกวรรธนะกุล 1
108 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
109 Chonticha Srisawang 1
110 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 Phanphen Wattanaarsakit 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 วินัย งามแสง 1
115 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
116 ศุกันยา ห้วยผัด 1
117 ไววิทย์ พุทธารี 1
118 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 Varunee Padmasankh 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 Pornpimol Muanjai 1
125 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
126 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
127 สิริพร สิวราวุฒิ 1
128 สมพร พรมดี 1
129 สุวิชา ทองสิมา 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 วาสนา เสียงดัง 1
134 Rajalida Lipikorn 1
135 เอกชัย อดุลยธรรม 1
136 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
137 สุวดี ยาป่าคาย 1
138 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
139 Thanathon Sesuk 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 Suchin Arunsawatwong 1
145 อวย เกตุสิงห์ 1
146 Thada Jirajaras 1
147 ประธาน ดาบเพชร 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 กมลชนก ยวดยง 1
150 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
151 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
152 สำเริง แย้มโสภี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2514 1