ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา ปัญญาธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2 คุณลักษณะของบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนารูปแบบ เสี่ยวโมเดล ในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ (On Top Payment)
4 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 บทเรียนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอศูนย์ประสานงาน จังหวัดสกลนคร
6 คุณลักษณะ และ กลยุทธ์การทำงาน ของบุคคลต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2557
7 รูปแบบการมีสุขภาพดีในผ้สูงอายุ หมู่บ้านหนองตะไก้ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
8 พฤติกรรมการดู แลผ้สูงอายุของผ้ดูแลและความพึงพอใจของผ้สููงอายุต่อการดูแลทีได้รับ: กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
9 การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment
10 การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในครอบครัวบ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
11 คุณลักษณะของบุคคลอันทรงคุณค่าในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2555
12 ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับ ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี.
ปี พ.ศ. 2542
14 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัย ริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
15 การดำเนินป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี