ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา นาถะพินธุ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30
2 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 16
3 สมชาย ดารารัตน์ 11
4 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 10
5 ชัชชาย แจ่มใส 9
6 ปาริชา นิพพานนท์ 8
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 7
8 สมชาย นาถะพินธุ 6
9 ปรีชา กิจวัฒนชัย 4
10 กมลพรรณ โคตรมณี 4
11 คมคาย กิจวัฒนชัย 4
12 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 3
13 เจตต์นภิศ ระยับกุล 3
14 โชคชัย สุวรรณโพธิ์ 2
15 วงศา เลาหศิริวงศ์ 2
16 ศิขิน รัตนทิพย์ 2
17 กิ่งแก้ว เกษโกวิท 2
18 บุษบา จันทร์ผ่อง 2
19 ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ 2
20 วิภาดา พนากอบกิจ 1
21 มลิวัลย์ บุญหล้า 1
22 รัตณา ธงยศ 1
23 ศุภฐิตา กองสิน 1
24 วชิรญา โคตรชมภู 1
25 กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด 1
26 วงศา เลาหศิริวงค์ 1
27 ศศิธร พิมพ์ชายน้อย 1
28 วิตรา สุทธิปัญโญ 1
29 นุสรา สาชำนาญ 1
30 เทพภมร คำสอง 1
31 Bandit Piyasin 1
32 Dariwan Setteethanm 1
33 บัณฑิต ปิยะศิลป์ 1
34 Ganjana Nathapindhu 1
35 วรรณภา อิชิดะ 1
36 Dariwan Setteetam 1
37 ณัชชา เจริญรุ่งเรือง 1
38 Wannapa Itchida 1
39 Khanchana Natpintu 1
40 กาญจนา ครองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 10
4 2552 8
5 2551 9
6 2550 4
7 2549 3
8 2548 5
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 1
13 2533 1
14 543 93
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกร
2 การประเมินตนเองและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 การประเมินตนเองและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
4 ความคาดหวังและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 ความคาดหวังและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553
6 การประเมินการเรียนรู้และระดับความยากง่ายรายหัวข้อโดยผู้เรียน
7 การประเมินการเรียนรู้และระดับความยากง่ายรายหัวข้อโดยผู้เรียน
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
9 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในรูปนำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชนโดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerovic Baffled Reactor (ABR)
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
11 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในรูปนำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชนโดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerovic Baffled Reactor (ABR)
12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
13 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
14 สภาวะสุขาภิบาลอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร กรณีศึกษา วัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
15 สถานการณ์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
16 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
17 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating Blanket Reator)ในการบำบัดน้ำเสียจากอุดสาหกรรมการเกษตร
18 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating Blanket Reator)ในการบำบัดน้ำเสียจากอุดสาหกรรมการเกษตร
19 พฤติกรรมการดูแลเด็กในการป้องกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
20 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาบ้านหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
21 สภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้จังหวัดขอนแก่น
22 การจัดการสิ่งแวดล้อม ในฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงบนบ่อปลา ตำบลบ้านก่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
23 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาวะสุขภาพของคนงานที่ทำพรมเช็ดเท้า และไม้ถูพื้น ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
24 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชน โดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) ปีที่ 1
25 ปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกร
26 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
27 สถานการณ์การเผาในที่โล่ง และสภาวะฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อม จากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
28 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงาน ในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
29 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่อง ของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ปัญหา Eutrophication
30 ปัญหาและผลกระทบของการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
31 การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชะานี
32 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชน โดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerobic Baffled Reactor [ABR] ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
33 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในรูปนำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชนโดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerovic Baffled Reactor (ABR)
34 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating Blanket Reator)ในการบำบัดน้ำเสียจากอุดสาหกรรมการเกษตร
35 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Minrating Blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
36 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Minrating Blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
37 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Minrating Blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร III
38 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
39 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
40 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
41 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Minrating Blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร II
42 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านในชนบทภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
43 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
44 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านในชนบทภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
45 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ AMBR (Anaerobic Migrating blanket Reactor) ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2546
46 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
47 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร
49 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
50 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านในชนบทภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
51 ปัญหาเสียงรบกวนในชุมชนเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาวะสุขภาพของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
53 ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยน้ำท่วมและการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
54 ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
55 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
56 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
57 สถานการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
58 สถานการณ์คุณภาพจากอากาศในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
59 เชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลนาดที่แตกต่างกัน
60 ความแตกต่างของอากาศ ตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
61 ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมและสภาวะสุขภาพจิตของชุมชนในเขตอุตสาหกรรม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
62 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากกิจกรรมประเภทปิ้งย่าง
63 ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช
64 ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65 สภาวะสุขาภิบาลอาหารถวายพระภิกษุสามเณร กรณีศึกษาวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
66 สถานการณ์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
67 สิ่งคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
68 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
69 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
70 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ บนพื้นผิวอุปกรณ์ในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
71 สถานการณ์เบื้องต้นการให้บริการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่และเย็บผ้า ที่นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
72 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
73 สภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้ จังหวัดขอนแก่น
74 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงบนบ่อปลา ตำบลบ้านก่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
75 สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสภาวะสุขภาพของคนงานที่ทำพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
76 ชนิดและปริมาณแบคทีเรียและราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี
77 การมีส่วนร่วมของการเกษตรในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ท่างการเกษตรมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาบ้านหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู