ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา นาคสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 แบบการเสริมสร้อยในภาษาไทยและเขมร
ปี พ.ศ. 2548
2 ภาษาเด็กสองขวบ
ปี พ.ศ. 2543
3 ถ้อยคำสำนวนใหม่ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541
ปี พ.ศ. 2539
4 คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2535
5 การศึกษาลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2531
ปี พ.ศ. 2533
6 เพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2529-2531 : การศึกษาในด้านลักษณะภาษา และการสะท้อนวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2531
7 การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในวารสารการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. 2526-2528
ปี พ.ศ. 2529
8 คำคะนองในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2521-2525
ปี พ.ศ. 2527
9 การศึกษาเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2525
ปี พ.ศ. 2526
10 อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2524
11 คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2522
12 คำไทยและอิทธิพลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมร
ปี พ.ศ. 2521
13 ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2520
14 การสร้างคำและการใช้คำไทยในมหาชาติคำหลวง
ปี พ.ศ. 2518
15 การวิเคราะห์หตำราภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ปี พ.ศ. 2516
16 การเปรียบเทียบคำซ้ำแบบหนึ่งในภาษาไทยและภาษาเขมร
ปี พ.ศ. 2502
17 คำสันนิษฐานในภาษาไทยที่มีมูลรากเป็นคำภาษาเขมร