ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา นาคสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 แบบการเสริมสร้อยในภาษาไทยและเขมร
ปี พ.ศ. 2548
2 ภาษาเด็กสองขวบ
ปี พ.ศ. 2545
3 การออกเสียงคำไทยให้ถูกต้อง
ปี พ.ศ. 2543
4 ถ้อยคำสำนวนใหม่ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541
5 การออกเสียงคำไทยให้ถูกต้อง
ปี พ.ศ. 2539
6 การจัดการศึกษาระดับมัธยม เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร
7 คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2535
8 การศึกษาลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2531
ปี พ.ศ. 2533
9 เพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2529-2531 : การศึกษาในด้านลักษณะภาษา และการสะท้อนวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2531
10 การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในวารสารการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. 2526-2528
ปี พ.ศ. 2529
11 คำคะนองในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2521-2525
ปี พ.ศ. 2527
12 การศึกษาเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2525
ปี พ.ศ. 2526
13 อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2524
14 คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2522
15 คำไทยและอิทธิพลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมร
ปี พ.ศ. 2521
16 ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2520
17 การสร้างคำและการใช้คำไทยในมหาชาติคำหลวง
ปี พ.ศ. 2518
18 การวิเคราะห์หตำราภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปรียบเทียบคำซ้ำแบบหนึ่งในภาษาไทยและภาษาเขมร
ปี พ.ศ. 2502
20 คำสันนิษฐานในภาษาไทยที่มีมูลรากเป็นคำภาษาเขมร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การจัดการศึกษาระดับมัธยม เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร