ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา ทองนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
2 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
3 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
4 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
5 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
6 เวียง อากรชี 3
7 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
8 อรุณี ใจเถิง 3
9 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
10 ไกรศร ตาวงศ์ 3
11 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
12 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
13 อาพร คงอิสโร 3
14 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
15 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
16 วรกร สิทธิพงษ์ 3
17 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
18 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
19 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
20 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
21 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
22 อรพิน หนูทอง 3
23 วัชรี ศรีรักษา 3
24 บุญณิศา ฆังคมณี 3
25 พุฒนา รุ่งระวี 3
26 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
27 ประภาส แยบยน 3
28 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
29 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
30 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
31 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
32 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 3
33 กิตติพร เจริญสุข 3
34 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
35 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
36 ปรีชา แสงโสดา 3
37 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 3
38 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
39 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
40 กลวัชร ทิมินกุล 3
41 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
42 รมิดา ขันตรีกรม 3
43 จันทรา บดีศร 3
44 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
45 ญาณิน สุปะมา 3
46 สุรกิตติ ศรีกุล 3
47 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
48 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
49 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
50 พัชราพร หนูวิสัย 3
51 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
52 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
53 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
54 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
55 ศศิธร ประพรม 3
56 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
57 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
58 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
59 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 1
3 2545 1
4 543 9