ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา ค้ายาดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ: การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนามาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2548
3 การสำรวจการรับรู้ เจตคติ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชนกองทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2545
4 การสำรวจการรับรู้ เจตคติ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชนกองทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2542
5 การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
6 การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
7 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศทางวิชาการกับผลผลิตทางวิชาการของอาจารย์พยาบาล สถานศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
8 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศทางวิชาการกับผลผลิตทางวิชาการของอาจารย์พยาบาล สถานศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร