ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา คุมา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 10
2 2557 7
3 2556 5
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 2
7 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลไหล่หินอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2 กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3 รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับควาญช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง
4 ไส้เดือน กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
5 ผลกระทบประสิทธิ์ภาพการบริหารต้นทุนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจของธุรกิจอุตสาหกรรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
6 การพัฒนาประสิทธิผลของระบบบัญชีแนวปฎิบัติทางภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น บ้านหนองหล่าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพตรวจสอบภายในกับความสำเร็จในวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย
8 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
9 กระบวนการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ: กรณีศึกษาตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
10 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
11 การศึกษาประวัติของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12 อิทธิพลของการควบคุมโดยงบประมาณต่อการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจ SME ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
13 กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
14 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
15 กระบวนการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
16 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
17 อิทธิพลของการควบคุมโดยงบประมาณต่อการดำเนินงาน ทางการเงินของธุรกิจ SME ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
18 การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตขนมจีน
19 ปัจจัยสาเหตุและผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
20 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นชุมชนประตูสู่ล้านนาของเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
21 กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
22 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการของชุมชนอำแม่พริก จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
24 ผลกระทบของการเรียนรู้ทางการบัญชีศักยภาพของนักบัญชีและผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันในวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2554
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
26 สภาพการปฏิบัติประโยชน์ในการใช้และแนวโน้มการประยุกต์ใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเซรามิก จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
27 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชุดโครงการ)
28 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชุดโครงการ)