ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา กิติดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กาญจนา แก้วอุด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2553 3
4 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 บทบาทและความหมายของคติความเชื่อเรื่องคาสาปพระร่วงที่ปรากฏ ในชุมชนของจังหวัดสุโขทัย: กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้า อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556
2 การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
3 การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
4 การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวา เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
5 การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาฟิล์มบางวัดปริมาณรังสีแกมมาโดยใช้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ร่วมกับสีจากใบผีเสี้อราตรีและครั่ง
7 การพัฒนาฟิล์มบางวัดปริมาณรังสีแกมมา โดยใช้โนลีไวนิลแอลกอฮอล์ ร่วมกับสีจากใบผีเสื้อราตรีและครั่ง