ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา เลาหสงคราม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 31
2 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 12
3 รมณี สงวนดีกุล 8
4 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 7
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
6 สุเมธ ตันตระเธียร 3
7 สุวรรณา สุภิมารส 3
8 อนุวัตร แจ้งชัด 2
9 กมลวรรณ แจ้งชัด 2
10 สรายุทธ ชำนิกุล 2
11 ธิดา มหาเมฆทัศนีย์ 2
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 2
13 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
14 เกษมศรี พงษ์เสรี 2
15 อรอง จันทร์ประสาทสุข 2
16 โสมพรรษ์ พูลผล 2
17 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
18 วัลลภ ชนะสัตรู 1
19 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
20 อนงค์ เจษฎาณานเมธา 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
22 คัทรียา รัตนวิมล 1
23 สันทนา ธรรมจริยาพันธุ์ 1
24 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
25 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
26 พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล 1
27 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
28 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
29 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
30 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
31 ช่อเพชร พานระลึก 1
32 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
33 มนทกานต์ เบญจพลากร 1
34 สุพัตรา งามอุรุเลิศ 1
35 ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ 1
36 ทัศนัย อรรถพรพิทักษ์ 1
37 ปนิธัตถ์ พลายชุม 1
38 สุพร กาญจนกิจสกุล, 2518- 1
39 วิโรจน์ ฤดีศานต์ 1
40 ศุกฤตย์ ไทยอุดม 1
41 แสงสวัสดิ์ อุดมเดชวัฒน 1
42 อารี ตั้งบุญธินา 1
43 อนุรัตน์ พัฒนวิบูลย์ 1
44 พิชญ์อร วนาอินทรายุทธ 1
45 อรวรรณ คงพันธุ์ 1
46 ฐิตาภรณ์ รัดริน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 6
10 2542 1
11 2538 1
12 2537 2
13 2536 2
14 2535 2
15 2534 2
16 2532 1
17 2529 3
18 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
2 การผลิตโยเกิร์ตนมแพะผงโดยการทำแห้งแบบพ่น
ปี พ.ศ. 2552
3 การทำไมโครแคปซูลของน้ำมันแมคาเดเมียโดยการทำแห้งแบบพ่น
4 การทำไมโครแคปซูลของน้ำมันแมคาเดเมียโดยการทำแห้งแบบพ่น
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2549
7 สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งและสตาร์ชจากเกาลัดน่าน Sterculia monosperma Vent.
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลของพันธุ์และกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
9 ผลการดัดแปรด้วยปฏิกิริยาการแทนที่ และปฏิกิริยาเชื่อมขวางด้วยหมู่ฟอสเฟต ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชสาคูไทย (Maranta arundinaceae L.) และสตาร์ชสาคูจีน (Canna edulis Ker.)
ปี พ.ศ. 2546
10 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสตาร์ชเท้ายายม่อม Tacca leontopetaloides Ktze
ปี พ.ศ. 2545
11 การให้ความร้อนโดยวิธีโอห์มมิกเพื่อการพาสเจอไรซ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมเนื้อสับปะรด
12 การสกัดสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง
13 กระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดกระป๋องโดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
14 ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของสตาร์ชข้าวเหนียว
15 การสกัดและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง
16 กระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดกระป๋อง โดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
ปี พ.ศ. 2542
17 สภาพนำไฟฟ้ายังผลของอาหารประเภทกรดต่ำขณะให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิก
ปี พ.ศ. 2538
18 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ผลสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2537
19 สมบัติทางความร้อนของกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย
20 สมบัติทางความร้อนของกล้วยไข่ (Musa suerier) และกล้วยน้ำว้า (Musa sapiemtum)
ปี พ.ศ. 2536
21 สมบัติการไหลของแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว
22 สมบัติทางความร้อนของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2535
23 ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อสมบัติทางความร้อนของมะละกอและมะม่วง
24 การศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางความร้อนของกุ้งและปลาหมึก : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
25 การปรับปรุงกระบวนการผลิต และยืดอายุการเก็บไส้กรอกเปรี้ยวอีสาน
26 แป้งมันสำปะหลังดัดแปร : การแทนที่และการเชื่อมขวาง
ปี พ.ศ. 2532
27 จลนพลศาสตร์การสลายตัวของวิตามินเอในตับหมูสดและผลิตภัณฑ์ตับบด ในกระบวนการให้ความร้อน
ปี พ.ศ. 2529
28 ผลของเวลาและอุณหภูมิต่อปริมาณฮิสตามีนในปลาโอสดและปลาโอกระป๋อง
29 จลนศาสตร์ของการสลายตัวของกรดโฟลิกในกระบวนการให้ความร้อน
30 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง