ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา เก่งวิกย์กรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสัมพันธ์ระหว่างสนิปของยีนเลปตินกับคุณภาพซากในโคเนื้อลูกผสมแองกัส x พื้นเมือง 50% (ไทย-แบล็ค F1)
2 การตรวจความเป็นพ่อ-แม่-ลูกในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers
3 อิทธิพลสนิปจีโนไทป์ของยีนคาลเปน และคาลปาสตาตินต่อลักษณะความนุ่มของเนื้อในโคลูกผสมแองกัส 50 % (Thai-black)
4 การศึกษาการแสดงออกของยีน Butyrophillin ต่อปริมาณไขมันในน้ำนมโคนมลูกผสมไทย-โฮสไตน์
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความหลากหลายของลายพิมพ์พันธุกรรมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์
6 ศึกษาแหล่งกำเนิดของโคขาวลำพูนด้วยการวิเคราะห์ยีนบนโครโมโซมวาย และไมโตคอนเดรีย
ปี พ.ศ. 2551
7 เปรียบเทียบความเข้มข้นของปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดจากเลือดโคในการตรวจแยกเพศ ด้วยวิธี PCR โดยใช้ TSPY GENE
8 ความสัมพันธ์ของค่า Somatic Cell Count กับปริมาณน้ำนม ในโคนมลูกผสมไทย-โฮลสไตน์