ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา อุดมวิทิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kalaya Udomvitid 37
2 Kasititorn Pooparadai 11
3 กษิติธร ภูภราดัย 11
4 พรรณี พนิตประชา 9
5 อภิญญา กมลสุข 8
6 Pannee Panitpracha 8
7 Jintana Pattanatornchai 8
8 จินตนา พัฒนาธรชัย 8
9 Apinya Kamolsook 7
10 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 6
11 จุไร ทัพวงษ์ 6
12 สิรินทร ไชยศักดา 6
13 Alisa Kongthon 5
14 Panita Lamsam 5
15 อลิสา คงทน 5
16 Wanwisa Srikram 5
17 ปณิตา ล่ำซำ 5
18 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 5
19 ปัญชลี พึ่งพิศ 5
20 Sirintorn Chaisakda 5
21 ปรินันท์ วรรณสว่าง 4
22 Chadamas Thuvasethakul 4
23 Puncharee Pungpit 4
24 สมพร อิศวิลานนท์ 3
25 Suwanna Praneetvatakul 3
26 Somporn Isvilanonda 3
27 สุวรรณา ประณีตวตกุล 3
28 ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ 3
29 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 3
30 วทัญญู พุทธรักษา 3
31 ระพีพรรณ ถาวรวันชัย 3
32 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2
33 Isara Rampaigul 2
34 อิสรา รำไพกุล 2
35 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
36 Nathasit Gerdsri 2
37 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 2
38 Parinund Varnasavang 2
39 ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 2
40 Teerakiat Kerdcharoen 2
41 จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ 2
42 กาญจนา วานิชกร 2
43 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
44 Watanyoo Putharaksa 2
45 Thaweesak Koanantakool 2
46 สุมาวสี ศาลาสุข 2
47 Ratchanee Iemthanon 2
48 พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ 2
49 ปิยะวัฒน์ ยวงเกตุ 2
50 ดารารัตน์ รัชดานุรักษ์ 2
51 Suthee Phoojaruenchanachai 1
52 วันทนีย์ พันธชาติ 1
53 นเรศ ดำรงชัย 1
54 Adisorn Tuantranont 1
55 Nares Damrongchai 1
56 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
57 Pimchatra Jamchudjai 1
58 Parinund Varnasavang. 1
59 Jiraporn Tangpoolcharoen 1
60 พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ 1
61 Wantanee Phantachat 1
62 Apinyak Kamolsook 1
63 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
65 Sineenat Tienkouw 1
66 ธนพล วีระสา 1
67 กว้าน สีตะธนี 1
68 Thanapol Virasa 1
69 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 1
70 Chuen-Mei Fan 1
71 Suwannee Phoojaruenchanachai 1
72 สินีนาฏ เทียนขาว 1
73 พิสิฐจรรย์ สิทธิไชย 1
74 พีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ 1
75 Sumate Lertamonsin 1
76 ดิศภูมิ มะกะระธัช 1
77 Pisitchan Padcharoen 1
78 Kwan Sitathani 1
79 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
80 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
81 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 1
82 Lertsak Lekawat 1
83 Orachat Leingpeboon 1
84 Kanchana Wanichkorn 1
85 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
86 Sirapat Pratontep 1
87 Ittichai Patmasiriwat 1
88 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
89 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
90 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
91 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
92 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
93 เกชา มานชู 1
94 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
95 Sutat Patomnuphong 1
96 อำนาจ ศรีพูนสุข 1
97 ปัทมา อรรถวรเดช 1
98 Sumavasee Salasuk 1
99 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
100 เจษฎา จงสุขวรากุล 1
101 เสาวณี มุสิแดง 1
102 ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ 1
103 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
104 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
105 ศุภชัย ยาวะประภาษ 1
106 จุฬารัตน์ สีห์รา 1
107 จินดา นริศรานุกูล 1
108 Jessada Jongsukvarakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 7
5 2550 13
6 2549 3
7 2548 3
8 2547 5
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 1
12 2537 3
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 โครงการศึกษาเปรียบเทียบสถาบันวิจัยและพัฒนา
8 รายงานวิจัยเชิงนโยบาย โครงการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาตลาดเซ็นเซอร์ของประเทศไทย : ตลาดชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
9 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
10 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
11 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
13 มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย
14 RFID กับบทบาทด้านโลจิสติกส์
15 Thailand ICT Developement
ปี พ.ศ. 2550
16 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
17 การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
18 การมองอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
19 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการชุดทดสอบคลอรีนสำหรับน้ำดื่มและน้ำในสระว่ายน้ำ
20 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
21 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
22 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
23 การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
24 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
25 รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์"
26 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
27 การศึกษาสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
28 การศึกษาสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญ ของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
29 Open Source: Challenge and Opportunity for New Digital Economy
30 แผนที่นำทางการพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย ปี 2549-2553
31 รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
32 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"
33 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
34 Monitoring and Evaluating Infostates in Asia : Thailand
ปี พ.ศ. 2547
35 รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส"
36 รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)"
37 IT กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
38 The E-Commerce Tax Losses in Thailand
39 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก
ปี พ.ศ. 2542
40 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2542"
ปี พ.ศ. 2541
41 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2541"
ปี พ.ศ. 2540
42 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำแหล่งข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2540"
ปี พ.ศ. 2537
43 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม :กรณีศึกษา โทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย
44 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย
45 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย