ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา ศรีสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2551 2
4 2549 2
5 2546 1
6 2542 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2551
3 การพลิกฟื้นนากุ้งร้างด้วยการประมงแบบผสมผสาน
4 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทำแห้งแบบออสโมติกแบบเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายออสโมติกได้หลายระดับ
ปี พ.ศ. 2549
5 โมเดลการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน สำหรับการกำจัดสีในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
6 การลดซัลเฟตในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2546
7 การกำจัดไนโตรเจนในระบบบ่อเติมอากาศ โดยวิธีไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชัน
ปี พ.ศ. 2542
8 โมเดลฟิล์มชีวภาพของถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศชนิดแพคเบด กรณีศึกษา : ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาป่น