ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา ศรีสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 3
6 2546 1
7 2542 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2551
3 การพลิกฟื้นนากุ้งร้างด้วยการประมงแบบผสมผสาน
4 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทำแห้งแบบออสโมติกแบบเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายออสโมติกได้หลายระดับ
ปี พ.ศ. 2550
5 โมเดลการเกิดฟาวลิงของเมมเบรนสำหรับการกำจัดสี ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2549
6 การลดซัลเฟตในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางข้น
7 โมเดลการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน สำหรับการกำจัดสีในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
8 การลดซัลเฟตในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2546
9 การกำจัดไนโตรเจนในระบบบ่อเติมอากาศ โดยวิธีไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชัน
ปี พ.ศ. 2542
10 โมเดลการเกิดฟาวลิงของเมมเบรนสำหรับการกำจัดสี ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
11 โมเดลฟิล์มชีวภาพของถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศชนิดแพคเบด กรณีศึกษา : ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาป่น