ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา วัฒยากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัลยา วัฒนากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 7
3 สมภพ รุ่งสุภา 6
4 สุริยัณห์ สาระมูล 4
5 สนิท อักษรแก้ว 2
6 สุนันทา สุวรรโณดม 2
7 สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ 2
8 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
9 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 2
10 เสาวภา อังสุภานิช 2
11 กาญจนา อดุลยานุโกศล 2
12 อานุภาพ พานิชผล 2
13 สมบัติ อินทร์คง 2
14 เอนก โสภณ 2
15 นิตยาพร ตันมณี 2
16 สุวรรณา ภาณุตระกูล 2
17 สุภาพร รักเขียว 1
18 จุมพล สงวนสิน 1
19 กฤตยาพร ทัพภะทัต 1
20 มหรรณพ บรรพพงศ์ 1
21 เกศินี สรรวานิช 1
22 ขนิษฐา ทวีถาวรสวัสดิ์ 1
23 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
24 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
25 ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ 1
26 จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์, 2517- 1
27 ประพิม ปิยางสุ 1
28 ธนกฤต ปาลวัฒน์ 1
29 ปัญญานีย์ พราพงษ์ 1
30 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
31 นลินี ทองแถม 1
32 หรรษา จรรย์แสง 1
33 สมัคร อินธิแสง 1
34 พรทิพย์ งานสกุล 1
35 กัลยา วัฒยากร 1
36 จินตนา กรมน้อย 1
37 อภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล 1
38 มนุวดี หังสพฤกษ์ 1
39 อ้อยอัจฉรา เพ็ญโรจน์ 1
40 จรูญ สารินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 1
7 2546 1
8 2544 1
9 2543 1
10 2539 2
11 2538 1
12 2537 2
13 2535 2
14 2534 1
15 2533 1
16 2530 1
17 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศไทย
2 การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
3 ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปี พ.ศ. 2551
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2550
6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
7 การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูนและโลมา
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง [ระยะที่ 2]
ปี พ.ศ. 2546
9 สารฮิวมิกในดินตะกอนสวนป่าชายเลน อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2544
10 การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน
ปี พ.ศ. 2543
11 การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2539
12 ผลของน้ำทิ้งชุมชนต่อระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต
13 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดีโดยวิธีการตกตะกอนผลึกทางเคมี
ปี พ.ศ. 2538
14 ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ และตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2537
15 สมบัติบางประการทางกายภาพและเคมีของดินป่าชายเลน จังหวัดพังงา
16 การกระจายของอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในตะกอนบริเวณอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2535
17 พฤติกรรมของธาตุอาหารบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน
18 การแพร่กระจายของธาตุอาหารในแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2534
19 ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ ดินตะกอน และหอยแมลงภู่ (Perna viridis) บริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2533
20 การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2530
21 พฤติกรรมของเหล็กและแมงกานีสในเอสทูรีแม่น้ำบางปะกง