ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา วัฒยากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัลยา วัฒนากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 7
3 สมภพ รุ่งสุภา 6
4 สุริยัณห์ สาระมูล 4
5 อานุภาพ พานิชผล 2
6 เอนก โสภณ 2
7 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
8 สุวรรณา ภาณุตระกูล 2
9 นิตยาพร ตันมณี 2
10 สมบัติ อินทร์คง 2
11 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 2
12 กาญจนา อดุลยานุโกศล 2
13 สนิท อักษรแก้ว 2
14 สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ 2
15 สุนันทา สุวรรโณดม 2
16 เสาวภา อังสุภานิช 2
17 สุภาพร รักเขียว 1
18 จุมพล สงวนสิน 1
19 กฤตยาพร ทัพภะทัต 1
20 มหรรณพ บรรพพงศ์ 1
21 เกศินี สรรวานิช 1
22 ขนิษฐา ทวีถาวรสวัสดิ์ 1
23 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
24 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
25 ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ 1
26 จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์, 2517- 1
27 ประพิม ปิยางสุ 1
28 ธนกฤต ปาลวัฒน์ 1
29 ปัญญานีย์ พราพงษ์ 1
30 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
31 นลินี ทองแถม 1
32 หรรษา จรรย์แสง 1
33 สมัคร อินธิแสง 1
34 พรทิพย์ งานสกุล 1
35 กัลยา วัฒยากร 1
36 จินตนา กรมน้อย 1
37 อภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล 1
38 มนุวดี หังสพฤกษ์ 1
39 อ้อยอัจฉรา เพ็ญโรจน์ 1
40 จรูญ สารินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 1
3 2552 7
4 2551 2
5 2550 10
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 7
10 2544 1
11 2543 2
12 2542 1
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 2
16 2535 2
17 2534 1
18 2533 1
19 2530 1
20 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศไทย
2 การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
3 ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการปัญหามลภาวะในทะเลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณหมู่เกาะสีชัง
5 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการปัญหามลภาวะในทะเลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณหมู่เกาสีชัง
6 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง (ระยะที่ 2) : การกระจายและสมดุลของสารอาหาร บริเวณเอสทูรี แม่น้ำบางปะกง
7 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง
9 สถานภาพการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ตะกอนดิน และ หอยสองฝาเศรษฐกิจ บริเวณที่เคยมีการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
10 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปี พ.ศ. 2551
11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง
12 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2550
13 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
14 สถานภาพสารอาหารในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 การแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างคลองปากนคร และอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 สารอาหารในดินตะกอนและศลักซ์ระหว่างดินและน้ำทะเล บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 บทบาทของสวนป่าชายเลนต่อความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 โลหะหนักบางชนิดในดินตะกอนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา
20 การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
21 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
22 การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูนและโลมา
ปี พ.ศ. 2549
23 การสะสมของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในน่านน้ำไทย : พะยูน และโลมา
ปี พ.ศ. 2548
24 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง [ระยะที่ 2]
ปี พ.ศ. 2547
25 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง (ระยะที่ 2) : การกระจายและสมดุลของสารอาหาร บริเวณเอสทูรี แม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2546
26 สถานภาพสารอาหารในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 การแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างคลองปากนคร และอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 สารอาหารในดินตะกอนและศลักซ์ระหว่างดินและน้ำทะเล บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 บทบาทของสวนป่าชายเลนต่อความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 โลหะหนักบางชนิดในดินตะกอนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
32 สารฮิวมิกในดินตะกอนสวนป่าชายเลน อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2544
33 การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน
ปี พ.ศ. 2543
34 การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
35 การปนเปื้อนของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในเอสทูรีแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2542
36 การปนเปื้อนของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในเอสทูรีแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2539
37 ผลของน้ำทิ้งชุมชนต่อระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต
38 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดีโดยวิธีการตกตะกอนผลึกทางเคมี
ปี พ.ศ. 2538
39 ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ และตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2537
40 สมบัติบางประการทางกายภาพและเคมีของดินป่าชายเลน จังหวัดพังงา
41 การกระจายของอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในตะกอนบริเวณอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2535
42 พฤติกรรมของธาตุอาหารบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน
43 การแพร่กระจายของธาตุอาหารในแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2534
44 ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ ดินตะกอน และหอยแมลงภู่ (Perna viridis) บริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2533
45 การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2530
46 พฤติกรรมของเหล็กและแมงกานีสในเอสทูรีแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการปัญหามลภาวะในทะเลและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณหมู่เกาะสีชัง