ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ดิศราพร สร้อยญาณะ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
4 พรทิพย์ พุกผาสุข 2
5 ปฏิมา ปรมศิริ 1
6 พรศรี ชินเชษฐ 1
7 ปัณย์ชนิต บัณฑิตกุล 1
8 พริ้มรส มารีประสิทธิ์ 1
9 รตญา กอบศิริกาญจน์ 1
10 ยาใจ มาลัยเจริญ 1
11 จรรยา นวลจันทร์แสง 1
12 อภิญญา พรสิบ 1
13 ดารณี กฤษณะพันธุ์ 1
14 ดวงใจ เอช 1
15 เรืองสุข คงทอง 1
16 สุรางคนา แก้วน้ำดี 1
17 ลัดดาวัลย์ ชัยสกุลสุรินทร์ 1
18 วารี วีสกุล 1
19 เกศมณี เทพวัลย์ 1
20 ดำรงค์ นันทผาสุข 1
21 จันทิราพร สุขปรีดี 1
22 วันทนีย์ พันธชาติ 1
23 จำลอง คำบุญชู 1
24 ประภาพรรณ เสณีตันติกุล 1
25 อุไรภรณ์ ตันตินิมิตรกุล 1
26 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 1
27 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
28 รัชนี มโนอิ่ม 1
29 สุนทรี เฉลิมแสนยากร 1
30 ผ่องพรรณ ลวนานนท์ 1
31 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
32 ศิริรัตน์ ชูพันธ์, 2522- 1
33 เนตรนภา วรวงษ์ 1
34 ผณินทรา ธีรานนท์ 1
35 กุสุมา นะสานี 1
36 พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล 1
37 ปราณี กุลละวณิชย์ 1
38 อะรุณี รัตนกุล 1
39 วรรณพร ทองมาก 1
40 ฌัลลิกา มหาพูนทอง 1
41 สุนทรัตร์ แสงงาม 1
42 ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ 1
43 นรินธร สมบัตินันท์ 1
44 เอกพล กันทอง 1
45 วิสุทธิระ เนียมนาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 3
3 2550 1
4 2549 3
5 2547 1
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 3
9 2542 1
10 2541 1
11 2539 1
12 2538 2
13 2537 1
14 2536 3
15 2535 3
16 2532 1
17 2531 2
18 2530 1
19 2529 2
20 2528 3
21 2526 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การแปรของคำเรียกญาติและ (aɯ) ในภาษาไทดำ บ้านสะแกราย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามอายุและทัศนคติต่อภาษา
ปี พ.ศ. 2552
2 การสร้างแผนที่แนวแบ่งเขตภาษา ระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่น ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย
3 การศึกษาวรรณยุกต์ภาษายองเชิงกลสัทศาสตร์: การเปรียบเทียบในบริบทคำพูดเดี่ยวกับคำพูดต่อเนื่องและระหว่างสองรุ่นอายุ
4 การศึกษาวรรณยุกต์ภาษายองเชิงกลสัทศาสตร์ : การเปรียบเทียบในบริบทคำพูดเดี่ยวกับคำพูดต่อเนื่องและระหว่างสองรุ่นอายุ
ปี พ.ศ. 2550
5 การแปรของวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ตามกลุ่มอายุ
ปี พ.ศ. 2549
6 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 84
7 การแปรของคำศัพท์และวรรณยุกต์ตามกลุ่มอายุและทัศนคติต่อภาษาในภาษาโซ่ง (ไทดำ) ที่พูดในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
8 แนวแบ่งเขตระหว่างภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาผสมไทยถิ่นกลาง-ไทยถิ่นใต้ : การแปรของวรรณยุกต์ตามกลุ่มอายุ
ปี พ.ศ. 2547
9 การแปรของคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเกาะสมุยตามถิ่นที่อยู่และอายุของผู้พูด
ปี พ.ศ. 2545
10 วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้
11 การจำแนกความต่างระหว่างพยัญชนะกักก้อง กักไม่ก้องไม่พ่นลม และกักไม่ก้องพ่นลมของภาษาไทย ในผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร : การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้
ปี พ.ศ. 2544
12 การแปรของเขตปรับเปลี่ยนระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ตามตัวแปรทางสังคมบางประการ
ปี พ.ศ. 2543
13 วรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี
14 หน่วยจังหวะกับการแปรของวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาไทย
15 การแปรของ (kh) ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตามสัทบริบทและอายุของผู้พูด
ปี พ.ศ. 2542
16 การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
ปี พ.ศ. 2541
17 การศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท" ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2539
18 การกำหนดแนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออกกับภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก โดยใช้พยางค์ที่มีสระเสียงยาวกับพยัญชนะท้าย /k/ หรือ /?/
ปี พ.ศ. 2538
19 แนวการศึกษาวรรณยุกต์จากคำพูดต่อเนื่อง : กรณีศึกษาภาษาไทยถิ่นเพชรบุรี
20 ภูมิศาสตร์ภาษาจังหวัดลพบุรี : การศึกษาคำศัพท์และเสียงปฏิภาคชุด ช-จ-ซ
ปี พ.ศ. 2537
21 วรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2536
22 การแปรของคำเรียกชื่อพืชกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยถิ่นย่อย
23 วรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24 ความเข้มของการใช้ศัพท์คำเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ : การศึกษาการแปรตามถิ่นที่อยู่
ปี พ.ศ. 2535
25 การแปรของวรรณยุกต์สูง-ตก ในภาษาไทยถิ่นสุพรรณบุรี ตามตัวแปรทางสังคมบางประการ
26 การแปรของเขตปรับเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาไทยถิ่นกลาง และภาษาไทยถิ่นใต้ตามอายุของผู้พูด : การศึกษาคำศัพท์
27 วรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นอำเภอเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2532
28 วรรณยุกต์ภาษาลาวแง้วในคำเดี่ยวกับในคำพูดต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2531
29 วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
30 ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด
ปี พ.ศ. 2530
31 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
32 คำลักษณะนามในภาษาไทยถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี และสุราษฎร์ธานี
33 ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2528
34 ระบบเสียงภาษายองซึ่งพูดในจังหวัดลำพูน : การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมสมัย
35 การศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและสงขลา
36 ภาษาถิ่นย่อยของคำเมืองในจังหวัดลำปาง : การศึกษาศัพท์
ปี พ.ศ. 2526
37 ภูมิศาสตร์ภาษาจังหวัดสุโขทัย : การศึกษาโดยใช้ศัพท์
38 แนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ โดยใช้ศัพท์เป็นเกณฑ์
39 ภาษาถิ่นย่อยของคำเมือง : การศึกษาศัพท์
40 แนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ โดยใช้วรรณยุกต์เป็นเกณฑ์