ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 N-acetylgalactosaminyl transferases เป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2558
2 บทบาทของ Annexin A1 ในการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการ ไกลโคซิเลชัน
ปี พ.ศ. 2557
4 บทบาทของ glycosylated CD147 ต่อการดำเนินโรคของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2556
5 ซีดี 147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2555
6 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี
7 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2554
8 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี
9 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภายการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
10 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภายการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
11 ไซโคลฟิลิน-เอ :
ปี พ.ศ. 2553
12 บทบาทของไซโคลฟิลิน เอ และซีดี 147 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
13 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี III
14 บทบาทของไซโคลฟิลิน เอ และซีดี 147 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
15 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภายการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
16 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
17 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2552
18 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี II
19 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี II
20 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
21 การพัฒนา KKU-CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
22 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
23 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
24 การประยุกต์ใช้ไซโคลสสปอริน เอ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของยาเคมีบำบัดในมะเร็งท่อน้ำดี
25 บทบาทของ macrophages ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
26 บทบาทของ macrophages ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
27 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
28 การประยุกต์ใช้ไซโคลสสปอริน เอ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของยาเคมีบำบัดในมะเร็งท่อน้ำดี
29 บทบาทของ macrophages ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนา KKU - CCA Array เพื่อประยุกต์ใช้กับมะเร็งท่อน้ำดี
31 บทบาทของ macrophages ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
32 การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่แพร่กระจายโดยใช้เทีนิค SAGE
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 บทบาทของ TROP2 ในมะเร็งท่อน้ำดี