ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยาณี คูณมี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 2008 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณภาพชีวิตการทำงาน และผลที่เกี่ยวข้องกับงาน: การสำรวจในกลุ่มผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารงานตลาดของไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณภาพชีวิตการทำงานและผลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน : การสำรวจในกลุ่มผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารงานตลาดของไทย
3 ผลกระทบของระบบการบริหารผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน: กรณีศึกษา กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
4 การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ การจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
5 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณภาพชีวิตการทำงานและผลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน : การสำรวจในกลุ่มผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารงานตลาดของไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
8 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในองค์การ, คุณภาพชีวิตการทำงานและผลที่เกี่ยวข้องกับงาน : กรณีศึกษาในประเทศไทย
9 คุณภาพชีวิตของคนไทย
ปี พ.ศ. 2542
10 แบบจำลองพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาขายส่ง สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
11 อุปสงค์การนำเข้าสินค้าของไทย
ปี พ.ศ. 2536
12 แบบจำลองพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาขายส่งสำหรับประเทศไทย
13 อุปสงค์รองเท้ากีฬาไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ
ปี พ.ศ. 2535
14 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดค่าใช้จ่าย ของรัฐบาลด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ : กรณีศึกษา จังหวัดอ่างทอง