ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัมปนาท เพ็ญสุภา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิยา สาหร่ายทอง 10
2 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 8
3 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 7
4 วรดี จงอัศญากุล 6
5 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
6 ผศ.กาญจนา พยุหะ 2
7 เดชรัต สุขกำเนิด 1
8 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
9 ปิติ กันตังกุล 1
10 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
11 กฤษฎา บุนนาค 1
12 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
13 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
14 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
15 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
16 วัลลภ อารีรบ 1
17 ยุทธนา คล้ายอยู่ 1
18 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
19 โสภิณ ทองปาน 1
20 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
21 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
22 นงนุช อังยุรีกุล 1
23 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
24 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
25 สมพร อิศวิลานนท์ 1
26 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
27 วินัย พุทธกูล 1
28 เอื้อ สิริจินดา 1
29 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
30 สมนิมิตร พุกงาม 1
31 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
32 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
33 ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม 1
34 ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
35 ดร.ชูวิทย์ 1
36 นายพรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
37 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
38 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
39 ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 1
40 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ 1
41 อรสา สุกสว่าง 1
42 ผศ.ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
43 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
44 ธันวา จิตต์สงวน 1
45 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
46 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
47 เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 1
48 นายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข 1
49 Kittiphong Noonngam 1
50 น.ส.พนิดา ภู่งาม 1
51 นายมนตรี ศรีสกุล 1
52 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 5
8 2550 1
9 2549 1
10 2536 2
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน
3 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558
ปี พ.ศ. 2555
4 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
5 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
6 กลไกการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
7 การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ
8 การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน
10 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม
11 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระคืนเงินกู้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน :
ปี พ.ศ. 2551
13 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
14 การศึกษาผลกระทบการค้าเสรีต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ของไทย
15 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา
16 การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของราษฎรในชุมชนบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
17 พฤติกรรมการใช้บริการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการผลิตของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุยบุรี
ปี พ.ศ. 2550
18 การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีภาคบริการสาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2549
19 ผลกระทบด้านการค้า หากไทยไม่มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรี กับสหรัฐอเมริการ
ปี พ.ศ. 2536
20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการชำระคืนสินเชื่อเพื่อการเกษตรของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการชำระคืนสินเชื่อเพื่อการเกษตรของเกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร