ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัมปนาท เพ็ญสุภา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิยา สาหร่ายทอง 10
2 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 8
3 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 7
4 วรดี จงอัศญากุล 6
5 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
6 ผศ.กาญจนา พยุหะ 2
7 เอื้อ สิริจินดา 1
8 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
9 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
10 โสภิณ ทองปาน 1
11 วินัย พุทธกูล 1
12 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
13 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
14 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
15 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
16 สมพร อิศวิลานนท์ 1
17 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
18 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
19 ดร.ชูวิทย์ 1
20 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
21 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
22 ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม 1
23 นายพรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ 1
24 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ 1
25 นงนุช อังยุรีกุล 1
26 ปิติ กันตังกุล 1
27 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
28 ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 1
29 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
30 ยุทธนา คล้ายอยู่ 1
31 นายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข 1
32 เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 1
33 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
34 ธันวา จิตต์สงวน 1
35 นายมนตรี ศรีสกุล 1
36 น.ส.พนิดา ภู่งาม 1
37 ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
38 อรสา สุกสว่าง 1
39 ผศ.ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
40 Kittiphong Noonngam 1
41 สมนิมิตร พุกงาม 1
42 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
43 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
44 วัลลภ อารีรบ 1
45 กฤษฎา บุนนาค 1
46 เดชรัต สุขกำเนิด 1
47 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
48 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
49 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
50 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
51 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
52 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 5
8 2550 1
9 2549 1
10 2536 2
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน
3 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558
ปี พ.ศ. 2555
4 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
5 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
6 กลไกการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
7 การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ
8 การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน
10 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม
11 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระคืนเงินกู้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน :
ปี พ.ศ. 2551
13 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
14 การศึกษาผลกระทบการค้าเสรีต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ของไทย
15 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา
16 การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของราษฎรในชุมชนบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
17 พฤติกรรมการใช้บริการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อการผลิตของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุยบุรี
ปี พ.ศ. 2550
18 การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีภาคบริการสาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2549
19 ผลกระทบด้านการค้า หากไทยไม่มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรี กับสหรัฐอเมริการ
ปี พ.ศ. 2536
20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการชำระคืนสินเชื่อเพื่อการเกษตรของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการชำระคืนสินเชื่อเพื่อการเกษตรของเกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร