ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูศักดิ์ จอมพุก 6
2 เอมอร อังสุรัตน์ 6
3 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 5
4 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 5
5 สุวรรณา ประณีตวตกุล 4
6 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 4
7 สมนิมิตร พุกงาม 4
8 อิสริยา บุญญะศิริ 3
9 นุชนาถ มั่งคั่ง 3
10 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 3
11 อัจฉรา ปทุมนากุล 3
12 ศิรดา ธีรนิพัทธ์ 2
13 เอื้อ สิริจินดา 2
14 สมพร อิศวิลานนท์ 2
15 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
16 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
17 นราภรณ์ ชราลักษณ์ 1
18 กิตติพันธ์ หันสมร 1
19 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
20 จิราภัษ อัจจิมางกูร 1
21 จิรวัฒน์ ไวพจนาท 1
22 วรางคณาง ม่วงนา 1
23 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
24 Kampanat Vijitsrikamol 1
25 ภาณุ ตรัยเวช 1
26 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
27 Suwanna Praneetvatakul 1
28 Somporn Isvilanonda 1
29 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 1
30 สุจิณณา กรรณสูต 1
31 นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว 1
32 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
33 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
34 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
35 ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
36 นางสาวศรัญญา พึ่งผลงาม 1
37 นายไชวิวัฒน์ ศิริปุณย์ 1
38 อ.สุภาวดี โพธิยะราช 1
39 อ.ชมพูนุท อุปพงศ์ 1
40 ManFred Zeller 1
41 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
42 ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ 1
43 อุไรรัตน์ เนตรหาญ 1
44 สันติ แสงเลิศไสว 1
45 วนิดา จูลเมตต์ 1
46 หนูจันทร์ มาตา 1
47 จุฬารัตน์ วัฒนะ 1
48 รพี ดอกไม้เทศ 1
49 มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 7
5 2553 3
6 2552 2
7 2548 2
8 2537 2
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 มูลค่าความปลอดภัยจากการบริโภคหอยนางรมสด
ปี พ.ศ. 2556
2 การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
3 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
4 การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
5 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางนโยบายสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
7 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
8 การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
9 พฤติกรรมการตัดสินใจในการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
10 การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 การประเมินปัญหาความยากจนโอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จ.เชียงใหม่
12 การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
13 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มสุกร ในจังหวัดนครปฐม
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบำบัดของเสียจากฟาร์มสุกร ของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม
16 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ของโครงการคลองสวยน้ำใส ภายใต้วิทยาเขตสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
17 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
18 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการมลภาวะทางน้ำ:กรณีศึกษาโครงการคลองสวยน้ำใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
19 การวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อดินปิดคลุมด้วยพลาสติกของฟาร์มสุกรแบบดั้งเดิม
ปี พ.ศ. 2552
20 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
21 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
22 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Areas of South East Asia) (ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))
23 โครงการ การประเมินผลสำเร็จของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตสตรอเบอร์รี่ภายใต้เงินสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2537
24 การวิเคราะห์การสนองตอบของอุปทานการผลิตถั่วเหลือง และความต้องการ ใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศไทย
25 การวิเคราะห์การสนองตอบของอุปทานการผลิตถั่วเหลืองและความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศไทย