ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กันนิษฐา มาเห็ม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ บ้านโคกฟันโปง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 การบริโภคยาชุดในผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
4 การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนบ้าเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
5 -
ปี พ.ศ. 2554
6 ภูมิปัญญาหมอยาสมุนไพร กรณีศึกษาหมอคำดี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
7 ประสิทธผลการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ต่อความรู้การดูแลผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
8 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างความรู้ สร้างแนวทางการพัฒนาและสร้างแนวทางปฏิบัติ (AIC) ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
9 วิถีชีวิตนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
10 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมซึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
11 ความพร้อมของมารดาหลังผ่าตัดคลอดกับการยอมรับและพฤติกรรมในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
12 การดำเนินงานระบบประกันหลักสุขภาพในะดับพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดขนแก่นและกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2545
13 การใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ (AIC) ในการ แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดขอนแก่น