ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการย่อยที่ 3 การสร้างระบบกิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
ปี พ.ศ. 2551
6 ศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลง การลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
7 ศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลง การลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในตลาดผลไม้ไทย-จีน
10 ศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
11 Methodology for measuring the competitiveness of medical tourism in Thailand
12 The Competitiveness of Medical Tourism of Thailand
13 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคสำหรับอุปสงค์การท่องเที่ยว