ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญรัตน์ จำปำทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 5
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 5
4 อานนท์ มลิพันธ์ 3
5 อนุชา เหลาเคน 3
6 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
7 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
8 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
9 จงรักษ์ จารุเนตร 3
10 แฉล้ม มาศวรรณา 3
11 สุภาวดี สมภาค 3
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
13 จารุวรรณ บางแวก 3
14 ปรีชา แสงโสดา 3
15 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
16 กิติพร เจริญสุข 3
17 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
18 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
21 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
22 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
23 มณี หาชานนท์ 3
24 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
25 สุภาพร สุขโต 3
26 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
27 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
28 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
29 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
30 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
31 เอมอร เพชรทอง 3
32 สมพงษ์ ทองช่วย 3
33 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
34 ประพิศ วองเทียม 3
35 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
36 เมธาพร พุฒขำว 3
37 สุมนำ งามผ่องใส 3
38 จำนง ชัญถาวร 3
39 โอภำษ บุญเส็ง 3
40 กุลชาติ นำคจันทึก 3
41 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
42 สาคร โรจนัย 3
43 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
44 เสาวรี บำรุง 3
45 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
46 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
47 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
48 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
49 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
50 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
51 ฉลอง เกิดศรี 3
52 อิสระ พุทธสิมมา 3
53 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
54 สันติ พรหมคำ 3
55 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
56 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
57 วินัย ศรวัต 3
58 สุชาติ คำอ่อน 3
59 โอภาษ บุญเส็ง 3
60 ประนอม ใจอ้าย 3
61 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
62 ศักดา พุทธพาธ 3
63 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
64 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
65 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
66 มำลัย กล่อมแก้ว 2
67 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
68 เมธำพร พุฒขำว 2
69 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
70 วิทูร อมรพล 2
71 เสำวรี บำรุง 2
72 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
73 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
74 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
75 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
76 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
77 อภิชำต เมืองซอง 2
78 สุภำพร สุขโต 2
79 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
80 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
81 นิลุบล ทวีกุล 2
82 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 2
83 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
84 สมฤทัย ตันเจริญ 2
85 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
86 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
87 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 2
88 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
89 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
90 วสันต์ วรรณจักร์ 2
91 วนิดำ โนบรรเทำ 2
92 อนันต์ ทองภู 2
93 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
94 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 2
95 สมชำย บุญประดับ 2
96 วุฒิพล จันสระคู 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 4
ผลงานวิจัย