ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. israelensis H 14 ( Bti H14) และ Bacillus sphericus (Bs) กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่มีคุณภาพน้ำแตกต่างกัน ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
2 การสำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมและจัดทำ DNA barcode ของพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นและพันธุ์ไม้ใช้สอย ในป่าชุมชนตามเส้นทางอาเซียน นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ปี พ.ศ. 2558
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าดอกขาว (Leptochloa chinensis (L.) Nees) ที่สัมพันธ์กับการดื้อยาปราบวัชพืชในสิ่งแวดล้อมพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4 การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพจาก ต้นเครือหมาน้อยเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5 การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพจากหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli) พัฒนาเครื่องหมายชีวโมเลกุลเพื่อติดตามการดื้อยาปราบศัตรูพืช ในจังหวัดนครนายก
6 การคัดเลือกหาสารธรรมชาติจากฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ACCase ในหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli) ที่ดื้อยาปราบวัชพืช
7 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก
8 การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks)
9 การศึกษาปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพน้ำ ในชุมชนหมู่ 7 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2557
10 การศึกษาคุณภาพน้ำทางชีวภาพกับปัญหาสุขภาพของชุมชนริมลำคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11 การศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพของพ่อค้าแม่ค้าผักในตลาดสด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
12 พัฒนา Molecular marker จากสาหร่ายบางชนิดเพื่อบ่งชี้ระดับการปนเปื้อนของสารเคมีปราบแมลงศัตรูพืชที่ตกค้างในน้ำชุมชนในพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
13 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและความหลากหลายของปลาน้ำจืดบริเวณถ้ำเขาศิวะ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาในการเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
14 สำรวจความหลากหลายสายพันธุ์ของชันโรงและการใช้ประโยชน์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2547
15 การโคลน และ การแสดงออกของ ~imap30~i จากมะระขี้นก ~iMomordica charantia~i Linn. ใน ~iEscherichia coli~i