ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจนา บุณยเกียรติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัญจนา บุญเกียรติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 วิศนี สัตยานนท์ 5
4 วิษณุ มีอยู่ 3
5 สมชาย โอสุวรรณ 3
6 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 2
7 บุนยรัชต์ กิติยานันท์ 2
8 ศิริกุล วงศ์ประกรณ์กุล 1
9 สมพร บรรลือศรีเรือง 1
10 พล สาเกทอง 1
11 วัลลิกา คงเจริญ 1
12 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
13 สุภาภรณ์ เศวตาภรณ์ 1
14 วราวุฒิ ประชาศิริสกุล 1
15 สุรชัย ภัทรพงศ์เกษม 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
17 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 1
18 ดำรงค์ สุนทรกิจประไพ 1
19 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
20 อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย 1
21 เกษม ไตรหิรัญ 1
22 สุกัญญา มากมี 1
23 ฉัตรชัย ธนศรีสุข 1
24 อธิวรรธน์ เลิศสกุลบรรลือ 1
25 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
26 วิเชียร ตรงจิตธรรม 1
27 โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 1
28 อนัญญา พจนารถ 1
29 สุภาพร สุทธิภักดี 1
30 พัชรี ชุติศิลป์ 1
31 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2550 2
3 2547 4
4 2546 1
5 2545 1
6 2544 4
7 2543 1
8 2541 2
9 2540 1
10 2539 1
11 2537 1
12 2533 2
13 2532 1
14 2530 1
15 2529 1
16 2528 1
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชในเมทานอลและไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤต
2 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชในเมทานอล และไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลของตัวทำละลายร่วมต่อการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
4 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
ปี พ.ศ. 2547
5 จลนพลศาสตร์และความว่องไวต่อปฏิกิริยาของถ่านหินในประเทศไทย
6 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่องในเครื่องปฏิกรณ์ระดับนำร่อง
7 จลนพลศาสตร์และความว่องไวต่อปฏิกิริยาของถ่านหินในประเทศไทย
8 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ในเครื่องปฏิกรณ์ระดับนำร่อง
ปี พ.ศ. 2546
9 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อผลิตน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชภายใต้เงื่อนไข สมบัติน้ำมัน ราคา และฤดูกาล
ปี พ.ศ. 2545
10 การทดลองผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตโดยกระบวนการแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2544
11 อิทธิพลของแผ่นกระจายอากาศและการเกาะกันของอนุภาคที่มีต่อฟลูอิไดเซชัน
12 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแอกทิเวตเทดสลัดจ์ด้วยกระบวนการเคมีความร้อน
13 การลดกำมะถันในถ่านหินโดยวิธีการไพโรไลซ์
14 การขจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สถ่านหินโดยการออกซิไดส์เชิงเร่งปฏิกิริยาบนซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2543
15 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดออกไซด์ผสม (ซีเรีย/เซอร์โคเนีย) เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
ปี พ.ศ. 2541
16 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ
17 การกำจัดกำมะถันจากถ่านหินโดยไพโรไลซิสที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2540
18 การลดกำมะถันในถ่านหินโดยวิธีการไพโรไลซ์
ปี พ.ศ. 2539
19 การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ระหว่างการเผาไหม้ถ่ายหินอัดก้อนในเตาหุงต้มในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2537
20 แกสิฟิเคชันของถ่านซาร์ที่ล้างสารอนินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลคาร์บอเนต
ปี พ.ศ. 2533
21 ปฏิกิริยาของปูนขาวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา ระหว่างการเผาไหม้ถ่านหิน
22 การบ่งความสามารถในการเผาไหม้ของถ่านหินในรูปของ ค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนัก
ปี พ.ศ. 2532
23 การคาร์บอไนซ์ของถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2530
24 การเผาไหม้หินน้ำมันอย่างต่อเนื่องในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2529
25 ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหินอัดก้อน
ปี พ.ศ. 2528
26 การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนไนเซชัน