ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจนา บุณยเกียรติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัญจนา บุญเกียรติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 วิศนี สัตยานนท์ 5
4 สมชาย โอสุวรรณ 3
5 วิษณุ มีอยู่ 3
6 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 2
7 บุนยรัชต์ กิติยานันท์ 2
8 วิเชียร ตรงจิตธรรม 1
9 พัชรี ชุติศิลป์ 1
10 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
11 เกษม ไตรหิรัญ 1
12 สุกัญญา มากมี 1
13 โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 1
14 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 ฉัตรชัย ธนศรีสุข 1
17 อนัญญา พจนารถ 1
18 อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย 1
19 สุภาพร สุทธิภักดี 1
20 สุภาภรณ์ เศวตาภรณ์ 1
21 ศิริกุล วงศ์ประกรณ์กุล 1
22 พล สาเกทอง 1
23 วัลลิกา คงเจริญ 1
24 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
25 สมพร บรรลือศรีเรือง 1
26 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
27 สุรชัย ภัทรพงศ์เกษม 1
28 วราวุฒิ ประชาศิริสกุล 1
29 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 1
30 ดำรงค์ สุนทรกิจประไพ 1
31 อธิวรรธน์ เลิศสกุลบรรลือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2550 2
3 2547 4
4 2546 1
5 2545 1
6 2544 3
7 2543 1
8 2541 2
9 2539 1
10 2537 1
11 2533 2
12 2532 1
13 2530 1
14 2529 1
15 2528 1
16 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชในเมทานอลและไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤต
2 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชในเมทานอล และไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลของตัวทำละลายร่วมต่อการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
4 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
ปี พ.ศ. 2547
5 จลนพลศาสตร์และความว่องไวต่อปฏิกิริยาของถ่านหินในประเทศไทย
6 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่องในเครื่องปฏิกรณ์ระดับนำร่อง
7 จลนพลศาสตร์และความว่องไวต่อปฏิกิริยาของถ่านหินในประเทศไทย
8 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ในเครื่องปฏิกรณ์ระดับนำร่อง
ปี พ.ศ. 2546
9 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อผลิตน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชภายใต้เงื่อนไข สมบัติน้ำมัน ราคา และฤดูกาล
ปี พ.ศ. 2545
10 การทดลองผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตโดยกระบวนการแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2544
11 อิทธิพลของแผ่นกระจายอากาศและการเกาะกันของอนุภาคที่มีต่อฟลูอิไดเซชัน
12 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแอกทิเวตเทดสลัดจ์ด้วยกระบวนการเคมีความร้อน
13 การขจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สถ่านหินโดยการออกซิไดส์เชิงเร่งปฏิกิริยาบนซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2543
14 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดออกไซด์ผสม (ซีเรีย/เซอร์โคเนีย) เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
ปี พ.ศ. 2541
15 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ
16 การกำจัดกำมะถันจากถ่านหินโดยไพโรไลซิสที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
17 การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ระหว่างการเผาไหม้ถ่ายหินอัดก้อนในเตาหุงต้มในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2537
18 แกสิฟิเคชันของถ่านซาร์ที่ล้างสารอนินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลคาร์บอเนต
ปี พ.ศ. 2533
19 ปฏิกิริยาของปูนขาวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา ระหว่างการเผาไหม้ถ่านหิน
20 การบ่งความสามารถในการเผาไหม้ของถ่านหินในรูปของ ค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนัก
ปี พ.ศ. 2532
21 การคาร์บอไนซ์ของถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2530
22 การเผาไหม้หินน้ำมันอย่างต่อเนื่องในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2529
23 ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหินอัดก้อน
ปี พ.ศ. 2528
24 การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนไนเซชัน