ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจนา ติษยาธิคม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 21
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 20
3 วลัยพร พัชรนฤมล 19
4 จิตปราณี วาศวิท 14
5 ภูษิต ประคองสาย 12
6 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3
7 Walaiporn Patcharanarumol 3
8 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
9 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
10 Phusit Prakongsai 2
11 ชูฉัตร ประมูลผล 1
12 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
13 สุชาติ สรณสถาพร 1
14 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
15 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
16 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
17 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
18 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 1
19 Chitpranee Vasvid 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 กรมการประกันภัย 1
23 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
24 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
25 Wiroj Tangcharoesathien 1
26 Atitaya Thiemphaiwan 1
27 Chipanee Wasawit 1
28 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
29 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
30 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
31 สุวรรณา มูเก็ม 1
32 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
33 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
34 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
35 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
36 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 1
3 2549 3
4 2548 6
5 2547 5
6 2546 2
7 2545 3
8 2544 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
ปี พ.ศ. 2550
2 ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า?
ปี พ.ศ. 2549
3 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ของแหล่งการเงินต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2548
6 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
7 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
8 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
9 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
10 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 2 เรื่อง รายจ่ายด้านของคนไทยก่อนและหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
12 รายงานผลการสำรวจภายหลังการแจงนับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
13 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
14 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
15 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
16 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 1 เรื่องการเจ็บป่วย การใช้บริการสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2546
17 ต้นทุน และประสิทธิภาพของหน่วยบริการไตเทียม ภาครัฐและเอกชนในปี 2544
18 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
ปี พ.ศ. 2545
19 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
20 อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546
21 อัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546
ปี พ.ศ. 2544
22 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนบริการของสถานพยาบาลแบบมาตรฐานและแบบลัด
ปี พ.ศ. 2542
23 การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2541