ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กังวาลย์ จันทรโชติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT
ปี พ.ศ. 2555
2 แผนวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
3 การขจัดความยากจนของการประมงพื้นบ้านไทย
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการลงทุนร่วมอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงบนฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
5 การศึกษาผลกระทบของการค้าสัตว์น้ำจากการที่สหภาพยุโรปจะเริ่มใช้มาตรการ IUU Fishing และประเทศมาเลเซียกำหนดให้ใช้ภาชนะบรรจุสินค้าสัตว์น้ำแบบใหม่ในพื้นที่ IMT-GT
ปี พ.ศ. 2551
6 การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
7 บทบาทและความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนของสตรีประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี : กรณีศึกษาหมู่บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2546
8 โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการประมงโดยชุมชน : มิติใหม่ในการจัดการ
ปี พ.ศ. 2541
9 โครงการสถานการณ์ประมงขนาดเล็กและรูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน