ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนพร สุปริยศิลป์ 10
2 ธนะ บุญญสิริกูล 8
3 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 7
4 วีระศักดิ์ อุดมโชค 7
5 จุมพิตา เรืองวิชาธร 4
6 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 3
7 เจษฎา แก้วกัลยา 3
8 รวิภา ยงประยูร 2
9 ทศพล จตุระบุล 2
10 จิระวัฒน์ กณะสุต 2
11 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 2
12 ศุภชาติ สุขารมณ์ 2
13 สมเกียรติ ประจำวงษ์ 2
14 ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 2
15 ประหยัด นันทศีล 2
16 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 2
17 วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ 2
18 ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ 2
19 พูลศิริ ชูชีพ 2
20 พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ 2
21 ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2
22 ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 1
23 วันดี บุญยิ่ง 1
24 ธนัช กนกเทศ 1
25 ฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1
26 สุทธิชัย ศิรินวล 1
27 ทรงเกียรติ ขำทอง 1
28 วรินทร บุญยิ่ง 1
29 ประยุทธ์ ไกรปราบ 1
30 บุษปกร ขันติธีระกวี 1
31 คำพระจันทร์ วงศ์ชนะ 1
32 ธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศ 1
33 รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 1
34 กรองจิต เกษจินดา 1
35 สายฝน ทมกระโทก 1
36 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
37 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
38 ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 1
39 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 1
40 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 1
41 ดร.ธนุ บุญศะสิริกูล 1
42 รศ.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1
43 นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ 1
44 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 5
3 2553 3
4 2552 9
5 2551 1
6 2550 7
7 2549 3
8 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประยุกต์แบบจำลอง HEC-RAS เพื่อการจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำน่านส่วนบน
2 แบบจำลองสนับสนุนการตัดสินใจโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำอาจสามารถ
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำดิบและแผนการรองรับการใช้น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของ กปน.ในอนาคต
4 โครงการดำเนินการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
6 การประยุกต์แบบจำลอง SWAT ในการประเมินปริมาณน้ำท่าและตะกอนแขวนลอยจากพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
7 การจัดสรรการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปิงตอนบนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำท่าในฤดูแล้ง
ปี พ.ศ. 2553
8 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
9 โครงการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและสำรวจข้อมูลความพร้อมของ อปท.
10 แบบจำลองรูปแบบการจัดสรรน้ำบาดาลสำหรับอุตสาหกรรม ในพื้นที่วิกฤตการณ์น้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
11 การขนายระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน
12 การขยายการคาดการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม และระบบเตือนภัย บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
13 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวรลุ่มน้ำน่านตอนบน
14 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
15 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของลุ่มน้ำน่านตอนบนในการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
16 โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน)
17 โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ
18 การศึกษาเครื่องมือวัดอัตราการไหลอัตโนมัติของอาคารชลประทาน
19 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน และระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2551
20 แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม กรอบการวิจัยด้านภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2550
21 การคาดการณ์และการป้องกันพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
22 การพยากรณ์และการเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
23 ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน
24 ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม
25 โครงการวิจัยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง โครงการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยการศึกษาการวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและยม
26 โครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำ โครงการประเมินแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
27 ศักยภาพปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำน่านและการรองรับปริมาณน้ำผันจากลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2549
28 การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนดอยอ่างขาง
29 การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
30 โครงการวิจัยการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงภายใต้แผนงานวิจัยการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มนำปิงและยม