ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนพร สุปริยศิลป์ 10
2 ธนะ บุญญสิริกูล 8
3 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 7
4 วีระศักดิ์ อุดมโชค 7
5 จุมพิตา เรืองวิชาธร 4
6 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 3
7 เจษฎา แก้วกัลยา 3
8 รวิภา ยงประยูร 2
9 ทศพล จตุระบุล 2
10 จิระวัฒน์ กณะสุต 2
11 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 2
12 ศุภชาติ สุขารมณ์ 2
13 สมเกียรติ ประจำวงษ์ 2
14 ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 2
15 ประหยัด นันทศีล 2
16 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 2
17 วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ 2
18 ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ 2
19 พูลศิริ ชูชีพ 2
20 พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ 2
21 ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2
22 ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 1
23 กรองจิต เกษจินดา 1
24 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
25 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 1
26 สายฝน ทมกระโทก 1
27 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
28 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
29 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 1
30 ดร.ธนุ บุญศะสิริกูล 1
31 รศ.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1
32 นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ 1
33 วรินทร บุญยิ่ง 1
34 ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 1
35 วันดี บุญยิ่ง 1
36 สุทธิชัย ศิรินวล 1
37 ธนัช กนกเทศ 1
38 ฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1
39 ธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศ 1
40 ทรงเกียรติ ขำทอง 1
41 ประยุทธ์ ไกรปราบ 1
42 บุษปกร ขันติธีระกวี 1
43 คำพระจันทร์ วงศ์ชนะ 1
44 รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 5
3 2553 7
4 2552 10
5 2551 2
6 2550 9
7 2549 3
8 2546 1
9 2544 1
10 2543 2
11 2541 1
12 2540 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำเพื่อการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน แผนงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะที่ 2)
2 การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม
3 การประยุกต์แบบจำลอง HEC-RAS เพื่อการจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำน่านส่วนบน
4 แบบจำลองสนับสนุนการตัดสินใจโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำอาจสามารถ
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำดิบและแผนการรองรับการใช้น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของ กปน.ในอนาคต
6 โครงการดำเนินการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
8 การประยุกต์แบบจำลอง SWAT ในการประเมินปริมาณน้ำท่าและตะกอนแขวนลอยจากพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
9 การจัดสรรการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปิงตอนบนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำท่าในฤดูแล้ง
ปี พ.ศ. 2553
10 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
11 การศึกษาศักยภาพและประเด็นทางกฎหมายในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำวัง
12 โครงการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและสำรวจข้อมูลความพร้อมของ อปท.
13 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
14 การศึกษาศักยภาพและประเด็นทางกฎหมายในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำวัง
15 กฎหมายกับการพัฒนาในพื้นที่ป่า
16 แบบจำลองรูปแบบการจัดสรรน้ำบาดาลสำหรับอุตสาหกรรม ในพื้นที่วิกฤตการณ์น้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
17 การขนายระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน
18 การขยายการคาดการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม และระบบเตือนภัย บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
19 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวรลุ่มน้ำน่านตอนบน
20 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
21 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของลุ่มน้ำน่านตอนบนในการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
22 โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน)
23 โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ
24 กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง
25 การศึกษาเครื่องมือวัดอัตราการไหลอัตโนมัติของอาคารชลประทาน
26 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน และระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2551
27 กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง
28 แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม กรอบการวิจัยด้านภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2550
29 การคาดการณ์และการป้องกันพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม บริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
30 ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน
31 ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายล่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม
32 การพยากรณ์และการเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
33 ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน
34 ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม
35 โครงการวิจัยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง โครงการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยการศึกษาการวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและยม
36 โครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำ โครงการประเมินแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
37 ศักยภาพปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำน่านและการรองรับปริมาณน้ำผันจากลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2549
38 การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนดอยอ่างขาง
39 การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
40 โครงการวิจัยการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงภายใต้แผนงานวิจัยการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มนำปิงและยม
ปี พ.ศ. 2546
41 โครงการศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำ : โครงการวิจัยด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ปี พ.ศ. 2544
42 โครงการศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำ : โครงการวิจัยด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ปี พ.ศ. 2543
43 การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
44 การศึกษาการส่งน้ำในระบบคลองชลประทานที่ใช้อาคารบังคับน้ำอัตโนมัติในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
ปี พ.ศ. 2541
45 โครงการศึกษาการส่งน้ำในระบบคลองชลประทานที่ใช้อาคารบังคับน้ำอัตโนมัติในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
ปี พ.ศ. 2540
46 การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 กฎหมายกับการพัฒนาในพื้นที่ป่า