ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบศักดิ์ วันธงไชย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
ปี พ.ศ. 2556
2 การประยุกต์ใช้ไฟเพื่อควบคุมการระบาดทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก
3 การศึกษาประสิทธิภาพของแนวกันไฟเปียก ในการป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า
ปี พ.ศ. 2553
4 นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟต่อสังคมพืชและพลวัตรของธาตุอาหารบริเวณภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
5 ผลกระทบของการเผาสวนป่าไม้สักต่อพฤติกรรมไฟและการปลดปล่อยคาร์บอนของเชื้อเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินออกสู่บรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลกระทบของการเผาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศต่อการเก็บกักและปลดปล่อยจาร์บอนสู่บรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2548
7 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวอธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจอะหน่อไผ่
ปี พ.ศ. 2540
8 ผลของการตัดสางขยายระยะต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าผสมไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส กับไม้ประดู่ป่า