ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบวุฒิ รุจิจนากุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- กอบวุฒิ รุจิจนากุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวี ตันฆศิริ 27
2 สุขุม อิสเสงี่ยม 17
3 กมลพรรณ เพ็งพัด 15
4 ชำนาญ ราญฎร 11
5 คมสันติ โชคถวาย 11
6 ภาคภูมิ จารุภูมิ 11
7 จีระพงษ์ ตันตระกูล 9
8 สุพล อนันตา 8
9 ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล 7
10 สิทธิพร บุณยนิตย์ 6
11 Gobwute Rujijanagul 6
12 Tawee Tunkasiri 5
13 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 5
14 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 4
15 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 4
16 สมนึก ศิริสุนทร 4
17 ศ. เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ 3
18 Sukon Phanichphant 2
19 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
20 Somnuk Sirisoonthorn 2
21 Jerapong Tontrakoon 2
22 พิทักษ์ อยู่ดี 1
23 Prasak Thavornyutikarn 1
24 สามารถ คงทวีเลิศ 1
25 วรพงษ์ เทียมสอน 1
26 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 1
27 Kamonpan Pengpat 1
28 ธนเทพ ปะตังถาเน 1
29 Samart Kongtaweelert 1
30 Sukum Eitssayeam 1
31 P. Yongsiri 1
32 Torranin Chairuangsri 1
33 วิม เหนือเพ็ง 1
34 ศักดิพล เทียนเสม 1
35 อานนท์ ชัยพานิช 1
36 Narin Sirikulrat 1
37 Wim Nhuapeng 1
38 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
39 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
40 Supon Ananta 1
41 วันดี ธรรมจารี 1
42 Pornpimon Kasemsakchai 1
43 Wandee Thamjaree 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 8
4 2554 6
5 2553 4
6 2552 11
7 2551 6
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 4
11 2547 3
12 2546 3
13 2545 3
14 2544 3
15 2543 4
16 2542 2
17 2539 2
18 2537 2
19 2536 1
20 543 84
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการผลิตวัสดุนาโนที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2556
2 Structural and magnetic properties of SiO 2-CaO-Na 2O-P 2O 5 containing BaO-Fe 2O 3 glass-ceramics
ปี พ.ศ. 2555
3 Relaxor behaviour of K 0.5Bi 0.5NbO 3- BiScO 3 ceramics
4 Improvement in dielectric and mechanical performance of CaCu 3.1Ti 4O 12.1 by addition of AL 2O 3 nanoparticles
5 Fabrication and properties of tricalcium phosphate/barium hexaferrite composites
6 Preparation and dielectric properties of (Sr 1-x Ca x )Fe 0.5Nb 0.5O 3; (x=0.0, 0.1, 0.2) ceramics
7 Effect of cesium and cerium substitution on the dielectric properties of CaCu 3Ti 4O 12 ceramics
8 Study of strontium ferrites substituted by lanthanum on the structural and magnetic properties
9 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กทริกและ สารที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2554
11 Sintering and mechanical properties of dense hydroxyapatite nanocomposites
12 กอบวุฒิ รุจิจนากุล
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กทริกและสารที่เกี่ยวข้อง
14 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นายภาคภูมิ จารุภูมิ
15 การตอบสนองของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคของประเทศไทย
16 การเตรียมและสมบัติเพียโซอิเล็กทริกของโซเดียมโพแทสเซียมไนโอเบตลิเทียมแอนติโมเนตเซรามิกไร้สารตะกั่วที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการเกลือหลอมเหลว
ปี พ.ศ. 2553
17 การสังเคราะห์วัสดุผสมนาโนที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและเชิงกลดีเยี่ยม
18 การสร้างต้นแบบระบบพ่นละอองอัลทราโซนิกสำหรับการใช้ในทางอุตสาหกรรม
19 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์
20 เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด
ปี พ.ศ. 2552
21 Effect of annealing time on electrical and mechanical properties of 0.7(Pb(Zr1/2Ti1/2)O3) - 0.3(Pb(Zn 1/2Nb2/3)O3 ceramics
22 Influence of sintering temperature on dielectric and piezoelectric properties of B2O3 doped lead-free Ba(Ti 0.9Sn0.1)O3 ceramics
23 Properties of Sr- and Sb-doped PZT-Portland cement composites
24 เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด
25 การพัฒนาอิฐทนไฟคุณภาพสูงเพื่อใช้ในเตาเผาขยะ
26 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์
27 พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กตริกและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
28 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอร์รอฟไกด์เชิงซ้อน ที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ ของสารประกอบเลดซิงค์ในโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบต เป็นองค์ประกอบหลัก
29 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์
30 เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด
31 การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
32 Influence of graphite particle size on electrical properties of modified PZT-polymer composites
33 Ferroelectric and mechanical properties of PZT-PZN-PNN ceramics
34 Synthesis of Si02 nanopowder from rice husk ash
35 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์
36 พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
37 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
38 The effect of post-sintering annealing induced extrinsic dielectric properties in PZT-PZN ceramics
ปี พ.ศ. 2549
39 Mechanical property evaluation of PZT/Al2O3 composites prepared by a simple solid state mixed oxide method
40 Piezoceramic polymer composites for detector applications
ปี พ.ศ. 2548
41 การเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กตริก
42 การประดิษฐ์และสมบัติของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่ดัดแปลงทางเคมีซึ่งได้จากการเตรียมจากผงแบเรียมติตาเนตที่ผลิตโดยเทคนิคเดิมและเทคนิคเคมี
43 การประยุกต์ใช้เซรามิกเพียโซอิเล็กตริกในอุปกรณ์ทางการแพทย์
44 Influence of processing conditions on the morphotropic phase boundaries and ferroelectric properties of Pb(Zn1/3Nb2/3)O 3Pb(Ni1/3Nb2/3)O3Pb(Zr 1/2Ti1/2)O3 solid solutions
ปี พ.ศ. 2547
45 Influence of processing conditions on the phase transition and ferroelectric properties of Pb(Zn1/3Nb2/3)O 3-Pb(Zr1/2Ti1/2)O3 ceramics
46 โครงการการเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กตริก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Phase transformations in ferroelectric materials / กอบวุฒิ รุจิจนากุล
47 การเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กตริก
ปี พ.ศ. 2546
48 การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
49 การพัฒนาวัสดุผสมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไฮโดรโฟน
50 Perovskite phase formation and ferroelectric properties of the lead nickel niobate-lead zinc niobate-lead zirconate titanate ternary system
ปี พ.ศ. 2545
51 เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์
52 การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์
53 Microstructure, piezoelectric properties and phase transition of (Pb 0.90Ba0.10)ZrO3 ceramics prepared by solid state reaction method
ปี พ.ศ. 2544
54 การพัฒนาวัสดุผสมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไฮโดรโฟน
55 การเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กตริก
56 Effect of the particle size of PZT on the microstructure and the piezoelectric properties of 0-3 PZT/polymer composites
ปี พ.ศ. 2543
57 โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
58 วัสดุผสมเพียโซอิเลกทริกเซรามิกส์-โพลิเมอร์ (แบบ 0-3)
59 การเตรียมแบเรี่ยมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic capacity คุณภาพสูง
60 X-ray study of the crystallographic structure of BaTiO3 powder prepared by solid state reaction
ปี พ.ศ. 2542
61 การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี
62 X-ray study of phase and particle size of barium titanate prepared by homogeneous precipitation
ปี พ.ศ. 2539
63 การเตรียมผงแบเรียมติตาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีซอล-เจล
64 Dielectric strength of fine grained barium titanate ceramics
ปี พ.ศ. 2537
65 Properties of PZT ceramics prepared from aqueous solutions
66 Characterization of barium titanate prepared by precipitation technique
ปี พ.ศ. 2536
67 Characterization and uses of upgraded barytes
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 Effect of carbon addition on dielectric properties of 0-3 PZT-portland cement composite
69 Microwave synthesis of barium iron niobate and dielectric properties
70 Antiferroelectric-ferroelectric phase transitions in Pb1-x Bax Zr O3 ceramics: Effect of PbO content
71 Influence of fabrication processing on phase transition and electrical properties of 0.8Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-0.2Pb(Ni 1/3Nb2/3)O3 ceramics
72 Dielectric and piezoelectric properties of B2O3 and SnO2 doped barium titanate ceramics
73 Relationships between processing parameters and properties of PZT ceramics
74 Antiferroelectric lead zirconate ceramics with nanoparticle alumina additions
75 Effect of pre-heating temperature on the characteristics of solgel derived lead zirconate titanate films
76 Preparation and properties of B 2O 3-Doped Ba(Zr 0.07Ti 0.93)O 3 ceramics
77 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
78 พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
79 Properties of 0.94Bi0.5Na0.5TiO3 – 0.06BiAlO3 Ceramics Prepared by Two Steps Sintering Technique
80 Properties of Ba(Ti0.82Sn0.18)O3 ceramics prepare by two-step sintering
81 Properties of hydroxyapatite/zirconium oxide nanocomposites
82 Dielectric dispersion and impedance spectroscopy of B3+-doped Ba(Ti0.9Sn0.1)O3 ceramics
83 Fabrication of P2O5–CaO–Na2O glasses doped with magnesium oxide for artificial bone applications Ceramics International
84 Preparation and dielectric properties of (Sr1-xCax) Fe0.5Nb0.5O3 (x=0.0, 0.1, 0.2) ceramic
85 ffects of Bi2O3 on phase formation and dielectric properties of BFO ceramics
86 Effects of Vibro-milling on Phase Transition and Relaxor Behavior of 0.91BNT-0.06BT-0.03KNN
87 Electrical and Physical Properties of Modified Potassium Sodium Niobate Ceramics Prepared by Molten Salt Synthesis
88 Fabrication of Sodium Potassium Niobate Ceramics by Molten Salts Processing in Conjunction with Two Step Sintering
89 Influence of Processing Temperature on Properties of Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 High Dielectric Ceramics
90 The morphotropic phase boundary and dielectric properties of the xPb(Zr 1/2Ti 1/2)O 3-(1-x)Pb(Ni 1/3Nb 2/3)O 3 perovskite solid solution
91 Effect of sintering temperature on microstructure of hydrothermally prepared bismuth sodium titanate ceramics
92 Influence of processing conditions on the morphotropic phase boundaries and ferroelectric properties of Pb(Zn1/3Nb2/3)O 3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3Pb(Zr 1/2Ti1/2)O3 solid solutions
93 Dielectric and ferroelectric characteristics of 0.7PZT-0.3PZN ceramics substituted with Sr
94 Effect of excess PbO on phase formation and properties of (Pb 0.90Ba0.10)ZrO3 ceramics
95 Piezoelectric properties of (1 - x)Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-xPb(Zn1/3Nb2/3)O3 ceramics prepared by the columbite-(wolframite) precursor method
96 Dielectric properties and morphotropic phase boundaries in the xPb(Zn 1/3Nb 2/3)O 3-(1-x)Pb(Zr 0.5Ti 0.5O 3 pseudo-binary system
97 Piezoceramic-polymer composites for detector applications
98 Phase formation, piezoelectric, dielectric and mechanical properties of (Pb1-xBax)ZrO3 ceramics
99 Effect of excess PbO on microstructure and mechanical properties of (Pb0.975Ba0.025)ZrO3 ceramics
100 Phase transition, mechanical, dielectric and piezoelectric properties of perovskite (Pb1-xBax)ZrO3 ceramics
101 The improvement in dielectric and ferroelectric performance of PZT-PZN ceramics by thermal treatment
102 Phase transition and linear thermal expansion of (Pb1-xBax)ZrO3 ceramics
103 Effect of excess lead oxide on phase transitions and physical properties of provskite lead barium zirconate ceramics
104 Investigation of the influence of thermal treatment on the morphologies, dielectric and ferroelectric properties of PZT-based ceramics
105 Properties of lead zirconate-alumina 'nanocomposites'
106 Effect of barium substitution on phase transitions of lead barium zirconate ceramics prepared by solid state reaction method