ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบกุล สามัคคี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
2 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
3 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2545
4 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
5 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
6 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
7 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2542
8 การศึกษาทัศนคติต่อประเด็นภาวะทางสังคมของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2540
9 การศึกษาทัศนคติต่อประเด็นภาวะทางสังคมของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
10 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมือง ปี 2537
ปี พ.ศ. 2538
11 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมือง ปี 2537
ปี พ.ศ. 2537
12 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจ