ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กษิติธร ภูภราดัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kasititorn Pooparadai 56
2 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 25
3 สิรินทร ไชยศักดา 23
4 Sirintorn Chaisakda 18
5 Chadamas Thuvasethakul 17
6 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 13
7 สุมาวสี ศาลาสุข 13
8 Kalaya Udomvitid 11
9 กัลยา อุดมวิทิต 11
10 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 11
11 ปัญชลี พึ่งพิศ 10
12 Sumavasee Salasuk 10
13 Orachat Leingpeboon 10
14 Puncharee Pungpit 9
15 พรรณี พนิตประชา 9
16 Wanwisa Srikram 9
17 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 8
18 ปริญญา ชฏิลาลัย 8
19 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 7
20 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 6
21 Pannee Panitpracha 6
22 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5
23 Parinya Chatilalai 5
24 Jintana Pattanatornchai 4
25 จินตนา พัฒนาธรชัย 4
26 Nonthawat Magroodin 4
27 Kasama Kongsmak 4
28 เจริญจิต โพธิ์ทอง 4
29 กษมา กองสมัคร 4
30 วทัญญู พุทธรักษา 4
31 ปณิตา ล่ำซำ 4
32 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 3
33 Ratchanee Iemthanon 3
34 Thaweesak Koanantakool 3
35 Panita Lamsam 3
36 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 3
37 Jirapon Tubtimhin 3
38 Piengpen Butkatanyoo 3
39 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 3
40 Watanyoo Putharaksa 3
41 จิรพล ทับทิมหิน 3
42 Nuttapun Supaka 2
43 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 2
44 กาญจนา วานิชกร 2
45 Wantanee Phantachat 2
46 ปริญญา ชฎิลาลัย 2
47 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
48 วันทนีย์ พันธชาติ 2
49 วรางคณา ปัญญากรวงศ์ 2
50 นตพร จันทร์วราสุทธิ์ 2
51 เกชา มานชู 2
52 จีราภา ปาระวนิชย์ 2
53 วันดี กริชอนันต์ 2
54 Buncha Thanaboonsombut 2
55 บัญชา ธนบุญสมบัติ 2
56 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 2
57 รอม หิรัญพฤกษ์ 2
58 ปรินันท์ วรรณสว่าง 2
59 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญณู 2
60 Patarapong Intarakumnerd 2
61 Jeerapha Paravanich 2
62 Nataporn Chanvarasuth 2
63 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 2
64 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
65 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 2
66 Wanlapha Sunrat 2
67 อภิญญา กมลสุข 2
68 วัลภา สูญราช 2
69 Jiraporn Tangpoolcharoen 2
70 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 2
71 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 1
72 Jiraporn Jaroenpool 1
73 ลัดดา แจ้งเกษมสุข 1
74 เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ 1
75 Sumate Lertamonsin 1
76 เืดือนรุ่ง บัวมาตร 1
77 บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน 1
78 ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ 1
79 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
80 สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี 1
81 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
82 วิชญะ นาครักษ์ 1
83 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
84 Apinya Kamolsook 1
85 Isara Rampaigul 1
86 อัจฉริยา รักษ์รอด 1
87 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
88 จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงษ์ 1
89 Ittichai Patmasiriwat 1
90 ลักขณา ยุวประกร 1
91 Lertsak Lekawat 1
92 Boonthip Siritharungsri 1
93 อัครพล ฮวบเจริญ 1
94 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
95 ฑุณา ทับทิมหิน 1
96 Kanchana Wanichkorn 1
97 Warangkana Punyakornwong 1
98 Manoo Ordeedolchest 1
99 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
100 ดิเรก เจริญผล 1
101 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
102 Jurai Tapwong 1
103 Anchana Na Ranong 1
104 มาลี สุรเชษฐ์ 1
105 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
106 อัญชนา ณ ระนอง 1
107 จุไร ทัพวงษ์ 1
108 Wichaya Nakrak 1
109 Malulee Pornchockchai 1
110 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
111 มลุลี พรโชคชัย 1
112 บุญทิพย์ สิริธรังศรี 1
113 Jaroenjit Pothong 1
114 สายสมร นาคลดา 1
115 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
116 เฉลิมคล จงสงวน 1
117 สุริสา รีเจริญ 1
118 Phumisak Smutkput 1
119 Weerawan Charoensub 1
120 Phumisak Smutkupt 1
121 Kardsiri Kantikittikun 1
122 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
123 อุรุพจน์ กัลยาสิริ 1
124 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
125 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
126 ทิพยา ตังหงส์ 1
127 จำรัส สว่างสมุทร 1
128 สุริสา ทิพย์ผ่อง 1
129 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
130 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
131 ปาริชาติ สวัสดิรักษ์ 1
132 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
133 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 1
134 Kunakorn Charoenwong 1
135 มรกต ระวีวรรณ 1
136 ณพิชญา เทพรอด 1
137 Bancha Dokmai 1
138 บัญชา ดอกไม้ 1
139 Surangkana Wayuparb 1
140 พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ 1
141 Nahpihtchaya Tebrod 1
142 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 1
143 Pimchatra Jamchudjai 1
144 อิสรา รำไพกุล 1
145 สุรางคณา วายุภาพ 1
146 Rojanasak Chomvilailuk 1
147 Kunwadee Sripanidkulchai 1
148 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
149 Morrakot Raweewan 1
150 Parinund Varnasavang 1
151 จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ 1
152 Witawat Rungruangphon 1
153 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
154 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
155 Apinyak Kamolsook 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 4
3 2552 7
4 2551 12
5 2550 14
6 2549 6
7 2548 5
8 2547 5
9 2546 3
10 2545 3
11 2544 2
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
6 แนวโน้มภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2020 จากมุมมองของต่างประเทศ
7 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
8 ศึกษาวิจัยระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้
9 การปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
10 โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
11 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
12 นโยบายด้าน ICT ของต่างประเทศ
13 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
14 Software Investment Profile
ปี พ.ศ. 2551
15 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
16 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
17 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
18 แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
19 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
20 รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
21 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
22 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
23 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
24 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/สาขาแอนิเมชั่นและเกม
25 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง สาขาภาพยนตร์
26 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
ปี พ.ศ. 2550
27 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
28 การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
29 รายงานผลการสำรวจ สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549
30 Happiness through Independent Living : Best Practice in Assistive Technology Development in Thailand
31 รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำปี 2549
32 SSME: แนวคิดและนัยสำคัญต่อภาคบริการแห่งอนาคต
33 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
34 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
35 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
36 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการบริหาร จัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยใน 4 สาขาเทคโนโลยี ECTI: Electronics Computing Telecommunication และ Information Technology
37 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
38 รายงานฉบับสมบูรณ์สาขาเพลงและสิ่งบันทึกเสียง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีสาขาบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
39 Innovation System for ICT: The Case of Thailand
40 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
41 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
42 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
43 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
44 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
45 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
46 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
47 Thailand ICT Indicators 2005
48 รายงานการสำรวจสถานภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2547
49 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
50 รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย
51 e-Commerce for SMEs in Thailand : A Myth or Reality?
ปี พ.ศ. 2547
52 รายงานผลการศึกษานโยบายความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับประเทศไทย
53 การศึกษาเชิงลึกการมีงานทำของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
54 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
55 ดัชนีชี้วัดการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
56 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ SMEs ไทย
ปี พ.ศ. 2546
57 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
58 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
59 Promoting ICT for Human Development in Asia (Thailand case)
ปี พ.ศ. 2545
60 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
61 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
62 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ปี พ.ศ. 2544
63 กรอบแนวคิดและความเป็นมาของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
64 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Society) : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2544