ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กวีไกร ศรีหิรัญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กัญญา สุขศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ 6
2 ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์ 5
3 ภิญโญ จินันทุยา 4
4 ปรีชญา สิทธิพันธุ์ 3
5 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
7 โชคชัย สุทธิสัณหกุล 2
8 วิเทศ เตชางาม 1
9 วิสาข์ แฝงเวียง 1
10 อวยชัย วุฒิโฆสิต 1
11 ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์ 1
12 วสันต์ เอี่ยมสุภาษิต 1
13 พฤฒิพร ลพเกิด 1
14 สุรวิทย์ ลาชโรจน์ 1
15 อัศวิน นววงศ์ 1
16 เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา 1
17 ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ 1
18 เสาวคนธ์ ภุมมาลี 1
19 สุริยางค์ ศิริลักษณ์ 1
20 กฤตภัค กุลบุศย์ 1
21 ธเนศ ดลภราดร 1
22 พิรัส พัชรเศวต 1
23 อธิป อุทัยวัฒนานนท์ 1
24 อิทธิพล สิงห์คำ 1
25 วิริยะ เรืองวงศ์โรจน์ 1
26 สิริสุดา บูรณะโสภณ 1
27 บัณฑิต จุลาลัย 1
28 ธนิต จินดาวณิค 1
29 ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ 1
30 ประวุฒิ แย้มยลงาม 1
31 ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ 1
32 นลินา องคสิงห 1
33 จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา 1
34 อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ 1
35 นัตฐพล ยิ้มรักญาติ 1
36 สุรพล พฤกษ์ไพบูลย์ 1
37 ศตวรรษ บูรณศิลปิน 1
38 ปิยานันต์ ประสารราชกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2552 1
4 2550 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2546 11
8 2545 6
9 2544 1
10 2543 2
11 2537 1
12 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษารูปแบบการจัดที่นั่งกับการออกจากอาคารโรงภาพยนตร์ขนาดกลางในสถานการณ์ปกติโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 การตรวจสอบแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการจัดระดับขั้นความละเอียดของข้อมูลสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคารของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน กับวิธีการหาปริมาณงานสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยวิธีสร้างภาพ 3 มิติ : กรณีศึกษาอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
4 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้การบริหารโครงการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2550
5 โปรแกรมช่วยออกแบบโครงสีสำหรับภายนอกอาคาร
ปี พ.ศ. 2549
6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวิเคราะห์ปริมาณการใช้ทางสัญจรในการเข้าถึงพื้นที่อาคาร
7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบรูปทรง 3 มิติของอาคารสูงภายใต้กฎหมายระยะถอยร่น
8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่ายประสานภาพพิกัดเสมือน 3 มิติเข้ากับภาพพิกัดจริงบนภาพจากกล้องวีดีโอ
ปี พ.ศ. 2548
9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลงานเขียนแบบในสำนักงานสถาปนิก
ปี พ.ศ. 2546
10 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์รูปทรงอาคารวัสดุเปลือกอาคาร และการออกแบบแผงบังแดดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
13 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ
14 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ
15 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบขั้นต้นสำหรับอาคารจอดรถยนต์
16 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับการจัดที่นั่งเพื่อมุมมองที่เหมาะสมในโรงภาพยนตร์
17 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินการหนีไฟภายในอาคาร
18 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมาณราคาวัสดุมุงหลังคา
19 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในการใช้เทคนิคแผ่นโปร่งใสเพื่อช่วยวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
20 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมาณราคาวัสดุมุงหลังคา
ปี พ.ศ. 2545
21 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน
22 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป
23 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์รูปแบบและยุคสมัยของงานสถาปัตยกรรมไทย ประเภทเจดีย์
24 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า
25 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบควบคุมเสียงภายในห้องสำหรับสถาปนิก
26 การดูแลตนเอง การใช้เวลาว่าง และการออกกำลังกายของหญิงวัยทอง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2544
27 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์รูปทรงและวัสดุเปลือกอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2543
28 การวิเคราะห์กฎหมายควบคุมความสูงอาคารเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง โดยวิธีจำลองภาพ ด้วยคอมพิวเตอร์ : โบสถ์ซางตาครูส
29 การใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ความต่อเนื่องของรูปทรงในสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2537
30 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยกำหนดทางเลือกที่ตั้ง ของอาคารในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
31 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยกำหนดทางเลือกที่ตั้งของอาคารในสถาบันอุดมศึกษา