ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กวิญ ลีละวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น
ปี พ.ศ. 2555
2 การตรวจหาเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีในกระแสเลือด (circulating tumor cells; CTCs) โดยการวัดปริมาณhTERT mRNA เพื่อนำมาใช้ทางคลินิกสำหรับวินิจฉัยและประเมินผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี
ปี พ.ศ. 2552
3 การเพิ่มความไวของยาต้านมะเร็งต่อเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี ด้วยการยับยั้งการกระตุ้น NF- B
ปี พ.ศ. 2550
4 Role of chemokine receptors expression in cholangiocarcinoma cell metastases
5 ผลของการยับยั้ง RCAS1 ในการกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปสู่ตับ
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของ c-Met/hepatocyte growth factor ต่อการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี และการใช้ siRNA ที่จำเพาะต่อ c-Met เพื่อยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี /