ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กล้า สมตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The ten crafts: Design and integration for developing creative economic products
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2554
7 Akha: The potential development of tribal culture to support creative tourism
8 -
ปี พ.ศ. 2553
9 เครื่องประดับเงินเอกลักษณ์ล้านนา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
10 วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน : กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบน
11 ผู้ชายป้ายเหลือง : รูปแบบการพัฒนาทางเลือกด้านอาชีพและการดูแลสุขภาพของชายขายบริการทางเพศในเขตกรุงเทพ
12 วัฒนธรรมการค้าปลีกรายย่อยในภาคอีสาน : รูปแบบการบริหารจัดการจากผลกระทบการค้าปลีกข้ามชาติ
13 การพัฒนารูปแบบศิลปะการจัดดอกไม้แบบไทยในประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวไทยภาคกลาง
14 The potential development of cultural tourist attractions for international tourists in bangkok and its surrounding provinces
15 -
16 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สำหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2552
17 การอนุรักษ์การพัฒนาและการสืบสานศิลปะการแสดงภาคใต้
18 ไทยยวนภาคกลาง : การศึกษาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อการสืบสานและพัฒนาวิถีชีวิต
19 การพัฒนารูปแบบการนวดไทยที่เหมาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2550
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2549
23 -
ปี พ.ศ. 2548
24 -
ปี พ.ศ. 2547
25 การวิเคราะห์โปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดำเนินการโดยสถาบันศาสนาตามแนวคิดของบอยเออล์และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542