ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กล้าเผชิญ โชคบำรุง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กล้าเผชิญ โชคบำรุง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษารูปแบบการดูแลโดยใช้แนวคิดการจัดการรานกรณีและสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
2 การศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
3 การศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษารูปแบบการดูแลโดยใช้แนวคิดการจัดการรานกรณีและสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
ปี พ.ศ. 2553
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องการเกิดโรคไตเรื้อรังกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร
ปี พ.ศ. 2551
7 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ภาวะสุขภาพเท้าและแผนการดูแลสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพง จังหวัดมหาสารคาม
9 ภาวะสุขภาพเท้าและแผนการดูแลภาวะสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
10 การศึกษาอาการเตือนและการจัดการอาการเตือนของพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไตวายเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
11 พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
12 พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเกลือและอาหารโปรตีนของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต
13 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร
14 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การเกิดโรคไตเรื้อรังกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
16 การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร