ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กล้าณรงค์ ศรีรอต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 33
2 Klanarong Sriroth 31
3 ปฐมา จาตกานนท์ 17
4 Kuakoon Piyachomkwan 15
5 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 11
6 สุนีย์ โชตินีรนาท 10
7 สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 10
8 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 7
9 สุนันทา ทองทา 6
10 Sunee Chotineeranat 5
11 วิไล สันติโสภาศรี 5
12 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 4
13 ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร 4
14 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 4
15 เอ็จ สโรบล 4
16 วิจารณ์ วิชชุกิจ 4
17 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 4
18 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 4
19 อภิชิต เทอดโยธิน 4
20 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 4
21 มรกต ตันติเจริญ 4
22 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
23 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 3
24 Kittiwut Kasemwong 3
25 กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 3
26 กุลฤดี แสงสีทอง 3
27 ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร 3
28 Sittichoke Wanlapatit 3
29 Eric Bertoft 2
30 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
31 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
32 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
33 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
34 วินัย ประภากรเกียรติ 2
35 สุวิทย์ เตีย 2
36 นิรมล สุธรรมกิจ 2
37 ยศพงษ์ ลออนวล 2
38 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
39 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
40 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
41 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 2
42 โกสุม สมัครรัตน์ 2
43 โอภาส กำเพ็ง 2
44 สมพร อิศวิลานนท์ 2
45 สรรเสริญ เลาหสถิตย์ 2
46 นเรศ ดำรงชัย 2
47 ศิริธร เลิศพานิช 2
48 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
49 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2
50 Rungsima Chollakup 2
51 Chookiat. Kijkhunasatian 2
52 รุ่งรัตน์ จันทร์ครบ 2
53 สิริวัฒนา จิตตรีพล 2
54 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 2
55 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 2
56 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
57 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 2
58 กุมุท สังขศิลา 2
59 ดวงรัตน์ ศตคุณ 2
60 เนตรดาว มุสิกมาศ 2
61 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
62 อภิชาติ สีทาแก 2
63 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
64 มาลินี ลีโทชวลิต 2
65 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
66 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
67 วัชริน มีรอด 2
68 Thierry Tran 2
69 สมบัติ เหสกุล 2
70 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
71 วรินธร สงคศิริ 2
72 Kunruedee Sangseethong 2
73 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
74 จำนง สรพิพัฒน์ 2
75 Eric Bertoft 2
76 กำไล เลาหพัฒนาเลิศ 2
77 อรรณพ นพรัตน์ 2
78 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
79 เทียรี่ ทราน 2
80 Vilai Santisopasri 2
81 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
82 Yutaka Tokiwa 1
83 Walaiporn Timbuntam 1
84 Rungtiva Wansuksri 1
85 Kamlai Laohaphatanalert 1
86 Jay-Lin Jane 1
87 ชูเกียรติ กิจคุณา 1
88 Chookiat Kijkhunasatian 1
89 วลัยพร ทิมบุญธรรม 1
90 สยาม แก้ววิชิต 1
91 วนิดา วงษ์กุหลาบ 1
92 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 1
93 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
94 โรสลาวาตี โตะแอ 1
95 Jakkapan Sirithunyalug 1
96 Songwut Yotsawimonwat 1
97 สุจิตรา วงษ์ประยูร 1
98 Sayam Kaewvichit 1
99 Christian FRETIGNY 1
100 เทวี ทองแดง 1
101 Michel NARDIN NARDIN 1
102 Marie-France VALLAT 1
103 Bruno BRESSON 1
104 Pierre PONTHIAUX 1
105 สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 1
106 Jean-Pierre CELIS 1
107 Karine Mougin 1
108 อนุสรณ์ วรสิงห์ 1
109 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
110 Wanchai Chockchaipaisal 1
111 วันชัย โชคชัยไพศาล 1
112 สมบัติ ธนะวันต์ 1
113 วินัย อาจคงหาญ 1
114 พจนารถ สุวรรณรุจิ 1
115 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 1
116 Vittaya Punsuvon 1
117 T. Suwansichon 1
118 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
119 Teerarat Itthisoponkul 1
120 Wanwisa Srinuanchai 1
121 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 1
122 Sirithorn Lertphanich 1
123 ศิริวัลภา เกษศิลป์ 1
124 Siriwanlapha Ketsilp 1
125 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 1
126 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
127 นิติ เติมเวชศยานนท์ 1
128 Niti Termvejsayanont 1
129 B. Laoka 1
130 William F. Breuninger 1
131 Pathama Chatakanonda 1
132 Kulruedee Sangseethong 1
133 Rungtiwa Wunsuksri 1
134 Dasha A. Koroteeva 1
135 Valentina I. Kiseleva 1
136 จำลอง เจียมจำนรรจา 1
137 Kanajana Chinsamran 1
138 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
139 กาญจนา ชินสำราญ 1
140 วัชรี เลิศมงคล 1
141 สุภาวดี บุญมา 1
142 Pathama Chatakanonda 1
143 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
144 V. Haruthaithanasan 1
145 Pavel V. Yuryev 1
146 Kuakoon Piyachomkwan 1
147 Klanarong Sriroth 1
148 Vladimir P. Yuryev 1
149 P. Chompreeda 1
150 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
151 V. Vichukit 1
152 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 5
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 6
10 2548 5
11 2547 3
12 2546 4
13 2545 1
14 2543 2
15 2542 6
16 2541 2
17 2540 2
18 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties
4 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดเลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแป้งมันสำปะหลัง
5 สมบัติโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ของแป้งชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงเจลของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรด
ปี พ.ศ. 2555
6 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
7 การวางแผนและออกแบบกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและกลูโคสซีรัปจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งข้าวโพดดัดแปรในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลลี่ของบริษัทเจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี
9 Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลด้วยการจัดการสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจากอ้อย
11 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
12 การพัฒนาแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งดิบ และแป้งครอสลิงค์ ของแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
13 The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 2: Building block structure of clusters
14 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
15 โครงการการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
16 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
17 รายงานการวิจัยการดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
18 อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำต่อคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้
19 การดัดแปลงทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2552
20 การผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อย
21 Tapioca/Cassava starch: Production and use
22 A study of the internal structure in cassava and rice amylopectin
23 Physicochemical properties of oxidized cassava starch prepared under various alkalinity levels
24 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสีสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3)
26 Effect of Starch Modifications and Hydrocolloids on Freezable Water in Cassava Starch Systems
27 Internal unit chain composition in amylopectins
28 Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids
29 Granule sizes of canna (Canna edulis) starches and their reactivity toward hydration, enzyme hydrolysis and chemical substitution
30 Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch
31 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
32 การผลิตและสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ช อีเทอร์จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีแบบเปียกและแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2550
33 Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch
34 Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background. Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects
35 Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches
36 โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน:ระบบต้มเคี่ยว
37 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
38 ผลของน้ำตาลซูโครสและเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง
39 อิทธิพลของเกลือ น้ำตาลความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิในการทำให้สุก ต่อสมบัติความหนืดของแป้งเปียกจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร
ปี พ.ศ. 2549
40 Effect of root ages on the quality of low cyanide cassava flour from Kasetsart 50.
41 สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
42 โครงการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยการปรับปรุงการย่อยแป้งดิบด้วยเอนไซม์
43 ผลของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำและการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพ ต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันของแป้งมันสำปะหลัง
44 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
45 การศึกษาการเตรียมและคุณสมบัติ ของวัสดุเชิงประกอบ (composite) ของยางธรรมชาติ/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (Thermoplastic starch และแร่ดิน mineral clay) /
ปี พ.ศ. 2548
46 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
47 การผลิตเอทานอลจากมันเส้น
48 The role of reaction parameters on the preparation and properties of carboxymethyl cassava starch
49 Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice.
50 Transformation and balance of cyanogenic compounds in cassava starch manufacturing process
ปี พ.ศ. 2547
51 การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก
52 Grain Quality Index for Evaluating the Textural Properties of Cooked Rice
53 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะ ของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริก เพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2546
54 คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
55 การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม
56 การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
57 ศึกษาคุณสมบัติของแป้งข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2545
58 การปรับปรุงสมบัติการดูดซับอนุภาคประจุของโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยกรดซิตริกเพื่อพัฒนาเป็น ion exchange resin
ปี พ.ศ. 2543
59 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
60 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
ปี พ.ศ. 2542
61 การควบคุมคุณภาพปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
62 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
63 การผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพและการใช้ประโยชน์
64 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
65 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์นกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
66 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2541
67 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
68 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2540
69 การตรวจสอบจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
70 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ