ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กล่อมจิตต์ พลายเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 รสสุคนธ์ มกรมณี 2
3 นิศา ชูโต 2
4 เพ็ญพันธ์ เพชรศร 1
5 อภินันท์ แกมแก้ว 1
6 อัจฉรา พิมพ์สกุล 1
7 เพ็ญประภา กฤติยานวัช 1
8 สุธันนี กี่ศิริ 1
9 ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 1
10 คณิตา อินทรสูต 1
11 พรทิพย์ วินิจสร 1
12 นิพรรณ ทัฬหะกุลธร 1
13 จีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร 1
14 อุไร ชุ่มเย็น 1
15 รักไทย อรุณรัตตโนภาส 1
16 จันทนีย์ พานิชผล 1
17 จงดี ปิยะศิรินนท์ 1
18 พัชรินทร์ แก้วเกียรติยศ 1
19 นิภา ภคธารา 1
20 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
21 สุวิมล ธนะผลเลิศ 1
22 ปัทมา สมพงษ์ 1
23 วรรณี ศิริสุนทร 1
24 อัญชลี แช่มชูกลิ่น 1
25 ทวี รื่นจินดา 1
26 ทัศนีย์ จุลิกพงศ์ 1
27 พรทิพย์ เอื้ออภัยกุล 1
28 พวงมณี ตันติวงศ์ 1
29 ฐานินี แจ่มจันทร์ 1
30 ทัศนีย์ ขวัญสุวรรณ 1
31 สุพร วงศ์สุนทรเลิศ 1
32 ศรีสุภา สายสุ่ม 1
33 วไลพร เจนสาริกรณ์ 1
34 สหัทยา ชินสมบูรณ์ 1
35 นุชรี ตรีโลจน์วงศ์ 1
36 มัลลิกา เอี่ยมละออ 1
37 นโรตม์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 1
38 เรืองสิริ นิชรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 1
5 2534 3
6 2533 3
7 2532 2
8 2531 2
9 2529 1
10 2528 2
11 2527 4
12 2526 2
13 2524 1
14 2523 2
15 2522 2
16 2521 2
17 2520 2
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การใช้วารสารศิลปะของอาจารย์และนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2538
2 การเลือกซื้อหนังสือของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
3 การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2536
4 การดำเนินงานและการใช้บริการกฤตภาคในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
5 หนังสือนวนิยายแปลสำหรับวัยรุ่น ที่พิมพ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2526-2531
6 การผลิตหนังสือประเภทตำราของสำนักพิมพ์เอกชนในกรุงเทพมหานคร
7 บริการและกิจกรรมของห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2533
8 การอ่านหนังสือการ์ตูนที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
9 ความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
10 การศึกษาเนื้อหานวนิยายรักของไทยที่ตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2527-2530
ปี พ.ศ. 2532
11 ทรรศนะของนักเรียนโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษาต่อนิตยสารวัยรุ่น
12 การจัดหาและการใช้หนังสือห้องสมุดบริติชเคาน์ซิล
ปี พ.ศ. 2531
13 การประเมินหนังสือในสาขาวิทยาศาสตร์ ของหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 หนังสือกลอนเปล่าที่พิมพ์ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2526 ถึง 2529
ปี พ.ศ. 2529
15 ทัศนคติของเด็กวัย 9 ถึง 14 ปี ต่อหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็กฉบับชนะการประกวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ. 2528
16 อิทธิพลของสภาพครอบครัวที่มีต่อการอ่าน ของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
17 การเลือกซื้อหนังสือสำหรับเด็กของผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
18 การใช้บริการหนังสือสำรองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
19 การวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยสำหรับเด็กฉบับชนะการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ.2520-พ.ศ.2523
20 ทรรศนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานครต่อนิตยสารการ์ตูน
21 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กที่แปลเป็นภาษาไทย พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2525
ปี พ.ศ. 2526
22 ผลการเล่าเรื่องหนังสือต่ออัตราการยืมหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ในโรงเรียนอนุบาลสามเสน
23 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยจากหนังสือสำหรับเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524
ปี พ.ศ. 2524
24 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อหนังสือเด็กในวัยเริ่มอ่าน
ปี พ.ศ. 2523
25 ความคิดเห็นของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหนังสือสำหรับเด็กที่ผลิตออกมาในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2522
26 การศึกษารูปแบบและวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยสำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2522
27 ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของ ม.ล. ศรีฟ้า มหาวรรณ
28 ชีวประวัติและผลงานของ ประยูร จรรยาวงษ์
ปี พ.ศ. 2521
29 การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 การสำรวจความสนใจการอ่านของครูในโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
31 การสำรวจความสนใจในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 การสำรวจการอ่านของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย