ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษดา วิศวธีรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กฤษดา วิศวธีรานนธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 4
3 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 4
4 ชาตรี ศรีไพพรรณ 3
5 เอกชัย ลีลารัศมี 2
6 มงคล เดชนครินทร์ 2
7 โคทม อารียา 2
8 ธเนศ พาณิชพัฒน์ 1
9 ชยา ลิมจิตติ 1
10 เจริญชัย เจริญทั้งเมือง 1
11 ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 1
12 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 1
13 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 1
14 ไพฑูรย์ วิเศษการ 1
15 นรังสรรค์ วิไลสกุลยง 1
16 วาทิต เบญจพลกุล 1
17 วรวุฒิ จิตขจรวานิช 1
18 สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย 1
19 สุรเชษฐ์ คุณรักษา 1
20 ภูวนาท แป้นห้วย 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 จรวย บุญยุบล 1
23 ไพสิฐ ตัณฑุลพงษ์ 1
24 ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 1
25 ฤษดา เรเยส 1
26 วิภา แสงพิสิทธิ์ 1
27 ภูมินทร์ เพิ่มศิริ 1
28 วิชัย เชี่ยวดีตั้งสกุล 1
29 อุดมศักดิ์ ใช้ศรีทอง 1
30 อมรพงษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
31 กนก ขำหุ่น 1
32 สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 1
33 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
34 อรรถพล ยิ้มสกุล 1
35 ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์ 1
36 สุภนันท์ หิรัญยพิสุทธิกุล 1
37 อนุรักษ์ เถื่อนศิริ 1
38 เสกสัณห์ วัฒนะโชติ 1
39 สมชาย ทยานยง 1
40 วิเชียร อูปแก้ว 1
41 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 1
42 พิเชฐ อุดมประเสริฐ 1
43 ยุทธนัย ผาสุข 1
44 พิษณุ สถิตศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2547 1
3 2546 1
4 2545 5
5 2542 4
6 2541 1
7 2539 3
8 2537 2
9 2535 2
10 2534 1
11 2533 1
12 2532 3
13 2531 4
14 2530 2
15 2529 2
16 2528 4
17 2527 2
18 2525 2
19 2524 1
20 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาระบบวัดข้อมูลตำแหน่งทางไกลผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม
ปี พ.ศ. 2547
2 ระบบแจ้งเตือนและสั่งการระยะไกลผ่านระบบบริการข่าวสารสั้น
ปี พ.ศ. 2546
3 เครื่องบันทึกเสียงพูดดิจิตอลบนพื้นฐาน TMS320c6000 โดยใช้การเข้ารหัสแบบ G.729
ปี พ.ศ. 2545
4 ระบบสั่งอาหารแบบพกพาใช้แสงอินฟราเรดสำหรับพีโอเอสในร้านอาหาร
5 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 การออกแบบตัวควบคุมเทอร์มินัลโนดโดยใช้เอฟฟีจีเอ
7 การพัฒนาและออกแบบเครื่องควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้โดยใช้ FPGA
8 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2542
9 ระบบสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
10 เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์
11 ระบบเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ภาษาเบสิก
12 เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้อุปกรณ์แบบไพโรอิเล็กทริก
ปี พ.ศ. 2541
13 การพัฒนาระบบแบ่งประเภทยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2539
14 ระบบตรวจสอบภาพชิ้นงานโดยใช้พีซีสำหรับการตรวจสอบฉลากที่พิมพ์บนขวด
15 การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกทดลองไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้ไอบีเอ็มพีซี
16 เครื่องควบคุมระบบจอภาพโทรทัศน์ที่จัดวางแบบอาร์เรย์
ปี พ.ศ. 2537
17 เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ
18 ระบบการพัฒนา PAL
ปี พ.ศ. 2535
19 อินเซอร์กิตอีมูเลเตอร์ สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ z-80 และ 8085
20 การพัฒนาซอฟต์แวร์ฟังก์ชันชาร์ตสำหรับเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้
ปี พ.ศ. 2534
21 ระบบพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ระดับบอร์ด
ปี พ.ศ. 2533
22 รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
ปี พ.ศ. 2532
23 การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง
24 การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก
25 การพัฒนาระบบควบคุมกลุ่มลิฟต์
ปี พ.ศ. 2531
26 การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
27 ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย
28 เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
29 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสำหรับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาดเล็ก ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ Z80
ปี พ.ศ. 2530
30 การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารเดี่ยวโดยใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์
31 ต้นแบบเครื่องสังเคราะห์เสียงพูดด้วยวิธีเข้ารหัส แบบลิเนียร์ฟรีดิกทีฟ
ปี พ.ศ. 2529
32 การสร้างเครื่องอ่านตัวอักษรเพื่อใช้ในการจำแนกตัวเลขลายมือเขียน
33 การสร้างชุมสายโทรศัพท์สาขาขนาดเล็กระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2528
34 การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
35 การออกแบบและสร้างระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอก โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม
36 การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการชั่งในกระบวนการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
37 การออกแบบและสร้างโปรเซสเซอร์สำหรับระบบเครื่องเตรียมข้อมูล ลงจานแม่เหล็กแบบฟลอปบี
ปี พ.ศ. 2527
38 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
39 เครื่องช่างน้ำหนักแบบอิเลคตรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2525
40 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ
41 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2524
42 เทคนิคเชิงเลขในการวัดพลังงานแสงอาทิตย์