ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ โกสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Krit Kosawat 6
2 มณฑิกา บริบูรณ์ 4
3 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 4
4 ภัชริกา ชูตระกูล 3
5 ธิปภร ธนกุลวรภาส 3
6 Tipraporn Thanakulwarapas 3
7 ณัฐพล กฤษสุทธิกุล 3
8 จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 3
9 จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 2
10 Nantaporn Saimai 2
11 Tanawan Saimai 2
12 Sumonmas Thatphithakkul 2
13 Patcharika Chootrakool 2
14 สุนันท์ อัญชลีนุกูล 2
15 Chutamanee Onsuwan 2
16 สุมนมาศ ทัดพิทักษ์กุล 2
17 นันทพร สายใหม่ 2
18 ธนวรรณ สายใหม่ 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
20 สิทธา พหลภิญโญ 2
21 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 2
22 ศราวุธ คงยัง 2
23 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 2
24 Monthika Boriboon 2
25 Thepchai Supnithi 2
26 Sitthaa Phaholphinyo 2
27 Nattanun Thatphithakkul 2
28 Nattapol Kritsuthikul 2
29 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 2
30 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
31 อัษฎางค์ แตงไทย 1
32 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
33 ปรัชญา บุญขวัญ 1
34 พรพิมล ผลินกูล 1
35 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
36 ยิ่งยศ กันจินะ 1
37 มารุต บูรณรัช 1
38 กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ 1
39 ปริศนา อัครพุทธิพร 1
40 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 1
41 กนกอร ตระกูลทวีคูณ 1
42 Sarawoot Kongyoung 1
43 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 1
44 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
45 ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 1
46 ณัฐพงศ์ ทองเทพ 1
47 ชลวิช นัทธี 1
48 ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 1
49 เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ 1
50 สุพล ไกลถิ่น 1
51 Supon Klaithin 1
52 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
53 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
54 วศิน สินธุภิญโญ 1
55 Kwanchiva Saykham 1
56 Choochart Haruechaiyasak 1
57 เปรมนาถ ดูเบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2551 1
4 2550 3
5 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Perceptual representation of consonant sounds in Thai
2 Subjective intelligibility testing and perceptual study of Thai initial and final consonant
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบกำกับนิพจน์ระบุนามอัตโนมัติในคลังข้อความข่าวภาษาไทย
4 การวิจัยพื้นฐานสำหรับระบบแปลภาษา
5 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
6 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องมือแบ่งคำภาษาไทยและปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของอักขระ
ปี พ.ศ. 2551
8 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่สอง ด้วยวิธีการแปลสองทาง : การศึกษาปัจจัยความหลากหลายของความหมายที่มีต่อความถูกต้องของการแปล
ปี พ.ศ. 2550
9 วิธีการตรวจจับความไม่สอดคล้องของการกำกับชนิดของคำในคลังข้อมูลทางภาษาโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติแบบ n-gram
10 การศึกษาประโยคความซ้อนที่ใช้ "ที่ ซึ่ง อัน" ตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในเรียงความชนะเลิศรางวัลทุนภูมิพล พ.ศ. 2522-2547
11 การศึกษาคำนามแสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์แนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 Recognizer for Thai complex sentences including relative pronouns
13 BEST 2009 : Thai word segmentation software contest
14 A Bi-directional translation approach for building Thai WordNet
15 LEXiTRON-Pro editor: An integrated tool for developing thai pronunciation dictionary
16 Some observations about Thai synonymous compounds from the BEST 2009 corpus
17 BEST 2009: Thai word segmentation software contest
18 BEST corpus development and analysis