ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ วันอินทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมฤดี สาธิตคุณ 3
2 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
3 สมนิมิตร พุกงาม 3
4 สมศรี ภัทรธรรม 3
5 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
6 วิสูตร นวมศิริ 2
7 พงศกร จันทรัตน์ 2
8 วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ 2
9 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1
10 ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ 1
11 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
12 วัลลภ อารีรบ 1
13 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
14 ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ 1
15 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
16 เจียรนัย วงศ์สอาด 1
17 สินธพ แก้วพิจิตร 1
18 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
19 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
20 ภูวดล วรรธนะชัยแสง 1
21 ทนง ลีลาวัฒนสุข 1
22 อ.ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 1
23 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
24 นิตยา เลาหะจินดา 1
25 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 1
26 ปัญญา จารุศิริ 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
29 นายวิสูตร นวมศิริ 1
30 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 1
31 ไพศาล คงคาฉุยฉาย 1
32 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
33 นายทนง ลีลาวัฒนสุข 1
34 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 1
5 2547 1
6 2542 2
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน
2 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการหาอายุวัตถุด้วยวิธีเปล่งแสงความร้อนโบราณวัตถุจากโบราณสถานปราสาทมีชัย
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5 การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน
6 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
7 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
8 โครงการวิเคราะห์อายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนจากคันดินเวียงเจ็ดลิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
9 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาธรณีสัณฐานบริเวณแหล่งเตาโบราณแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี และการกำหนดอายุเตาโบราณด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
12 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
13 หลักฐานทางนีโอเทคโทนิคตามแนวรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ในจังหวัดกาญจนบุรี