ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ วันอินทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนิมิตร พุกงาม 3
2 สมฤดี สาธิตคุณ 3
3 สมศรี ภัทรธรรม 3
4 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
5 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
6 วิสูตร นวมศิริ 2
7 พงศกร จันทรัตน์ 2
8 วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ 2
9 เจียรนัย วงศ์สอาด 1
10 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
11 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
12 ทนง ลีลาวัฒนสุข 1
13 ภูวดล วรรธนะชัยแสง 1
14 สินธพ แก้วพิจิตร 1
15 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
16 นิตยา เลาหะจินดา 1
17 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
18 ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ 1
19 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 1
20 ปัญญา จารุศิริ 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 วัลลภ อารีรบ 1
23 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
24 ไพศาล คงคาฉุยฉาย 1
25 อ.ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 1
26 นายทนง ลีลาวัฒนสุข 1
27 นายวิสูตร นวมศิริ 1
28 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 1
29 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
30 ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ 1
31 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
32 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
33 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
34 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 1
5 2547 1
6 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน
2 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการหาอายุวัตถุด้วยวิธีเปล่งแสงความร้อนโบราณวัตถุจากโบราณสถานปราสาทมีชัย
4 ความหลากหลายของแบคทีเรียทนโลหะหนัก ในบริเวณเหมืองสังกะสี
5 ลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางสเปกโตสโคปีของมุกเลี้ยงน้ำจืด จากหอยมุกสายพันธุ์ Chamberlainia hainesiana
6 การปรับปรุงคุณภาพพลอยเพทายด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
8 การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน
9 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
10 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม แผนงาน:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้
ปี พ.ศ. 2554
11 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
12 โครงการวิเคราะห์อายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนจากคันดินเวียงเจ็ดลิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
13 การประยุกต์ธรณีโบราณคดี แหล่งโบราณคดีเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
14 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาธรณีสัณฐานบริเวณแหล่งเตาโบราณแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี และการกำหนดอายุเตาโบราณด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
17 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
18 หลักฐานทางนีโอเทคโทนิคตามแนวรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ในจังหวัดกาญจนบุรี