ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กฤษณ์ พงศิ์พิรุฬห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Krit Pongpirul 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 7
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
4 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 4
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 3
6 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 3
7 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
8 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
9 Santawat Asawarueangchai 2
10 มโน มณีฉาย 2
11 Areeya Jirathananuwat 2
12 อารียา จิรธนานุวัฒน์ 2
13 Jiruth Sriratanaban 2
14 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
15 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 2
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
17 Jaruayporn Srisasalux 2
18 จารุวรรณ ธาดาเดช 2
19 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 2
20 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
21 สัญญา ศรีรัตนะ 2
22 Chadet Thamthataree 1
23 Kin Phongphirun, 1
24 Pharanee Laoitti 1
25 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
26 Chirum Sriratanaban 1
27 Health Services Research Division, Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA 1
28 สาขาเวชศาสตร์ชุมชน, ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม.10330 1
29 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 1
30 มหาวิทยาลัยเนบลาสก้า เวสเลียน, ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
31 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 1
32 Nebraska Wesleyan University, Lincoln, Nebraska, USA. 1
33 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 Pornchai Sithisarankul 1
35 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
36 Charuwan Thadadej 1
37 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
38 มณฑกา ธีรชัยสกุล 1
39 จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลวัต 1
40 Jinda Tangraumsab 1
41 Santawat Asavaroengchai 1
42 Poranee Laoitti 1
43 Jadej Thamthataree 1
44 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
45 International Health Policy Program 1
46 Amnach Sriratanaban 1
47 Anuwat Suphachutikul 1
48 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
49 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
50 หทัยชนก สุมาลี 1
51 Supattra Srivanichakorn 1
52 Barbara Starfield 1
53 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
54 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1
55 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1
56 ณัตราพร วงศ์ชัย 1
57 ธนัช นาคะพันธ์ 1
58 บาร์บาร่า สตาร์ฟิลด์ 1
59 ประเทศสหรัฐอเมริกา. มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ 1
60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
61 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 1
62 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
63 อรอุมา ช่วยเรือง 1
64 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
65 อลีน่า กรรณสูต 1
66 Onuma Chuayruang 1
67 Alina Kanasuta 1
68 Health Systems Research Institute (HSRI), Nonthaburi 11000 1
69 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 1
70 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
71 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
72 Pradit Wongkanaratanakul 1
73 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
74 สาขาการวิจัยบริการสุขภาพ ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ, มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 2
9 2548 6
10 2547 1
11 2545 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 Formative Evaluation Program of Area Health Research Fellowship
3 ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการนักวิจัยเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการระบบสุขภาพระดับตำบล ภายใต้แผนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 Clinical & Service Quality
6 Area Health Research Fellowship
ปี พ.ศ. 2555
7 คำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 บริการปฐมภูมิกับระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
9 การมีส่วนร่วมจ่ายค่าบริการสุขภาพ ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ
10 การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคสำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2550
12 Chronic Renal Failure in Patients under the Universal Coverage Scheme : From Database for Fiscal Year 2005
13 Academic Capacity of the Research Manager
ปี พ.ศ. 2548
14 การใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
15 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
16 ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
17 การสำรวจการใช้ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลในประเทศไทย
18 บทบาทของแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
19 ความเห็นของผู้ให้บริการต่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก : กรณีศึกษาระบบสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2547
20 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2545
21 การประกันคุณภาพของบริการส่งเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพระดับจังหวัด