ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 Philip Oris 4
9 มารุต วงษ์คำช้าง 4
10 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
11 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
12 Marut Wongcumchang 3
13 Nattapon Chantarapanich 3
14 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
15 Danu Prommin 3
16 ตรงธรรม ทองดี 3
17 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
18 Trongtum Tongdee 3
19 Wichit Tharanon 3
20 Jackrit Suthakorn 2
21 พรภพ นัยเนตร 2
22 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
23 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
24 Surasith Piyasin 2
25 Pattarawit Rukkul 2
26 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
27 Yupaporn Kaewprom 2
28 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
29 ยุพาพร แก้วพรม 2
30 ฟิลิป โอริส 2
31 Natapoom Vatanapatimakul 2
32 วรากร เจริญสุข 2
33 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
34 Suthasinee Kasemsarn 2
35 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
36 Rung-Arun Chumnanklang 2
37 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
38 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
39 Pongwit Siribodhi 2
40 H. Van Oosterwyck 1
41 Jaturong Jitsaard 1
42 นิรุตต์ นาคสุข 1
43 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
44 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
45 R. Van Audekercke 1
46 P. Oris 1
47 จรัญ ธรานนท์ 1
48 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
49 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
50 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
51 E.L.J. Bohez 1
52 J. Vander Sloten 1
53 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
54 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
55 Boonlom Thavornyutikarn 1
56 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
57 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
58 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
59 Paweena Uppanan 1
60 พสุ สิริสาลี 1
61 กตัญชลี ไม้งาม 1
62 จรัสพร มงคลขจิต 1
63 ดวงเดือน อาจองค์ 1
64 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
65 Pitak Laoratanakul 1
66 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
67 ดรุณี อัศวเสถียร 1
68 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
69 จิตติ์พร เครือเนตร 1
70 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
71 อัมพร โพธิ์ใย 1
72 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
73 Ekkarut Viyanit 1
74 Worawut Wisutmethangoon 1
75 Treepop Sunpetchniyom 1
76 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
77 Samroeng Inglam 1
78 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
79 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
80 Siriwan Suebnukarn 1
81 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
82 Pathawee Khongkhunthian 1
83 สมภพ อมาตยกุล 1
84 Chatchai Neatpisarnvanit 1
85 Songpol Ongwattanakul 1
86 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
87 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
88 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
89 ปฐวี คงขุนเทียน 1
90 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
91 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
92 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
93 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
94 รัตนา วรปัสสุ 1
95 ศุภชัย จันฝาก 1
96 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
97 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
98 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
99 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
100 Sarin Watcharabusaracum 1
101 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
102 Kitti Aroonjarattham 1
103 Wasin Sinthupinyo 1
104 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
105 Chumpon Wilasrusmee 1
106 Napaphat Proprom 1
107 Dilip S Kittur 1
108 Panuwat Lertsithichai 1
109 Jesada Suvikrom 1
110 Chalermchon Visayadamrong 1
111 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
112 Thanya Kiatiwat 1
113 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
114 Ekachai Chaichanasiri 1
115 สำเริง อินกล่ำ 1
116 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
117 Tratat Apatananon 1
118 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
119 วศิน สินธุภิญโญ 1
120 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
121 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
122 Panya Aroonjarattham 1
123 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
124 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
125 จุมพล วิลาศรัศมี 1
126 เจษฎา สุวิกรม 1
127 Pruettha Nanakorn 1
128 สิริพร โตนดแก้ว 1
129 Somruethai Channasanon 1
130 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
131 Wanida Janvikul 1
132 Bancha Chernchujit 1
133 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
134 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
135 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
136 Jos VANDER SLOTEN 1
137 วนิดา จันทร์วิกูล 1
138 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
139 Supakit Rooppakhun 1
140 ทศพล จันทร์คีรี 1
141 Ir.Erik Bohez 1
142 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
143 Kuljira Sujirote 1
144 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
145 อีริค โบเฮ็น 1
146 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
147 Kannigar Dateraksa 1
148 Tossapol Chunkiri 1
149 Siriporn Tanodekaew 1
150 Rung-Arun Sanngam 1
151 Sukunthakan Ngernbamrung 1
152 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
153 ปวีณา อุปนันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study