ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 มารุต วงษ์คำช้าง 4
9 Philip Oris 4
10 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
11 Trongtum Tongdee 3
12 Danu Prommin 3
13 ตรงธรรม ทองดี 3
14 Wichit Tharanon 3
15 Marut Wongcumchang 3
16 Nattapon Chantarapanich 3
17 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
18 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
19 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
20 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
21 Pattarawit Rukkul 2
22 Surasith Piyasin 2
23 ฟิลิป โอริส 2
24 Rung-Arun Chumnanklang 2
25 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
26 Yupaporn Kaewprom 2
27 Suthasinee Kasemsarn 2
28 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
29 Natapoom Vatanapatimakul 2
30 วรากร เจริญสุข 2
31 Pongwit Siribodhi 2
32 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
33 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
34 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
35 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
36 พรภพ นัยเนตร 2
37 Jackrit Suthakorn 2
38 ยุพาพร แก้วพรม 2
39 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
40 สิริพร โตนดแก้ว 1
41 Somruethai Channasanon 1
42 Bancha Chernchujit 1
43 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
44 Pruettha Nanakorn 1
45 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
46 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
47 ปวีณา อุปนันต์ 1
48 Wanida Janvikul 1
49 Jos VANDER SLOTEN 1
50 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
51 วนิดา จันทร์วิกูล 1
52 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
53 Sukunthakan Ngernbamrung 1
54 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
55 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
56 Ir.Erik Bohez 1
57 Kuljira Sujirote 1
58 จิตติ์พร เครือเนตร 1
59 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
60 Kannigar Dateraksa 1
61 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
62 Siriporn Tanodekaew 1
63 ทศพล จันทร์คีรี 1
64 Tossapol Chunkiri 1
65 Rung-Arun Sanngam 1
66 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
67 Supakit Rooppakhun 1
68 นิรุตต์ นาคสุข 1
69 อีริค โบเฮ็น 1
70 J. Vander Sloten 1
71 H. Van Oosterwyck 1
72 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
73 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
74 Jaturong Jitsaard 1
75 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
76 E.L.J. Bohez 1
77 จรัญ ธรานนท์ 1
78 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
79 P. Oris 1
80 R. Van Audekercke 1
81 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
82 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
83 ดรุณี อัศวเสถียร 1
84 Boonlom Thavornyutikarn 1
85 พสุ สิริสาลี 1
86 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
87 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
88 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
89 กตัญชลี ไม้งาม 1
90 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
91 จรัสพร มงคลขจิต 1
92 ดวงเดือน อาจองค์ 1
93 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
94 Pitak Laoratanakul 1
95 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
96 Paweena Uppanan 1
97 Panya Aroonjarattham 1
98 อัมพร โพธิ์ใย 1
99 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
100 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
101 Worawut Wisutmethangoon 1
102 Pathawee Khongkhunthian 1
103 Ekkarut Viyanit 1
104 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
105 Treepop Sunpetchniyom 1
106 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
107 Samroeng Inglam 1
108 Siriwan Suebnukarn 1
109 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
110 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
111 สมภพ อมาตยกุล 1
112 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
113 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
114 Chatchai Neatpisarnvanit 1
115 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
116 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
117 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
118 Songpol Ongwattanakul 1
119 ปฐวี คงขุนเทียน 1
120 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
121 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
122 รัตนา วรปัสสุ 1
123 ศุภชัย จันฝาก 1
124 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
125 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
126 Tratat Apatananon 1
127 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
128 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
129 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
130 Sarin Watcharabusaracum 1
131 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
132 Chumpon Wilasrusmee 1
133 Chalermchon Visayadamrong 1
134 Dilip S Kittur 1
135 จุมพล วิลาศรัศมี 1
136 Napaphat Proprom 1
137 Panuwat Lertsithichai 1
138 Jesada Suvikrom 1
139 Wasin Sinthupinyo 1
140 Kitti Aroonjarattham 1
141 Ekachai Chaichanasiri 1
142 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
143 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
144 สำเริง อินกล่ำ 1
145 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
146 วศิน สินธุภิญโญ 1
147 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
148 Thanya Kiatiwat 1
149 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
150 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
151 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
152 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
153 เจษฎา สุวิกรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study