ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 Philip Oris 4
9 มารุต วงษ์คำช้าง 4
10 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
11 Nattapon Chantarapanich 3
12 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
13 Danu Prommin 3
14 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
15 Wichit Tharanon 3
16 Marut Wongcumchang 3
17 Trongtum Tongdee 3
18 ตรงธรรม ทองดี 3
19 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
20 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
21 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
22 วรากร เจริญสุข 2
23 Jackrit Suthakorn 2
24 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
25 Yupaporn Kaewprom 2
26 Pongwit Siribodhi 2
27 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
28 ยุพาพร แก้วพรม 2
29 พรภพ นัยเนตร 2
30 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
31 Pattarawit Rukkul 2
32 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
33 Surasith Piyasin 2
34 ฟิลิป โอริส 2
35 Natapoom Vatanapatimakul 2
36 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
37 Suthasinee Kasemsarn 2
38 Rung-Arun Chumnanklang 2
39 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
40 พสุ สิริสาลี 1
41 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
42 กตัญชลี ไม้งาม 1
43 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
44 Boonlom Thavornyutikarn 1
45 จรัสพร มงคลขจิต 1
46 ดวงเดือน อาจองค์ 1
47 ดรุณี อัศวเสถียร 1
48 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
49 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
50 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
51 Pitak Laoratanakul 1
52 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
53 Jos VANDER SLOTEN 1
54 สิริพร โตนดแก้ว 1
55 Bancha Chernchujit 1
56 Pruettha Nanakorn 1
57 Somruethai Channasanon 1
58 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
59 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
60 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
61 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
62 ปวีณา อุปนันต์ 1
63 จิตติ์พร เครือเนตร 1
64 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
65 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
66 วนิดา จันทร์วิกูล 1
67 Paweena Uppanan 1
68 ปฐวี คงขุนเทียน 1
69 Wanida Janvikul 1
70 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
71 Songpol Ongwattanakul 1
72 Chatchai Neatpisarnvanit 1
73 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
74 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
75 ศุภชัย จันฝาก 1
76 รัตนา วรปัสสุ 1
77 สมภพ อมาตยกุล 1
78 Pathawee Khongkhunthian 1
79 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
80 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
81 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
82 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
83 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
84 นิรุตต์ นาคสุข 1
85 J. Vander Sloten 1
86 H. Van Oosterwyck 1
87 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
88 Jaturong Jitsaard 1
89 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
90 E.L.J. Bohez 1
91 จรัญ ธรานนท์ 1
92 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
93 P. Oris 1
94 R. Van Audekercke 1
95 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
96 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
97 Panuwat Lertsithichai 1
98 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
99 วศิน สินธุภิญโญ 1
100 Ekachai Chaichanasiri 1
101 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
102 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
103 สำเริง อินกล่ำ 1
104 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
105 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
106 Thanya Kiatiwat 1
107 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
108 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
109 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
110 Panya Aroonjarattham 1
111 Tratat Apatananon 1
112 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
113 อัมพร โพธิ์ใย 1
114 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
115 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
116 Worawut Wisutmethangoon 1
117 Ekkarut Viyanit 1
118 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
119 Treepop Sunpetchniyom 1
120 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
121 Samroeng Inglam 1
122 Siriwan Suebnukarn 1
123 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
124 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
125 Kitti Aroonjarattham 1
126 Wasin Sinthupinyo 1
127 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
128 Kannigar Dateraksa 1
129 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
130 Ir.Erik Bohez 1
131 Kuljira Sujirote 1
132 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
133 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
134 Siriporn Tanodekaew 1
135 ทศพล จันทร์คีรี 1
136 Tossapol Chunkiri 1
137 Rung-Arun Sanngam 1
138 Sukunthakan Ngernbamrung 1
139 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
140 อีริค โบเฮ็น 1
141 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
142 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
143 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
144 Sarin Watcharabusaracum 1
145 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
146 Chumpon Wilasrusmee 1
147 Chalermchon Visayadamrong 1
148 จุมพล วิลาศรัศมี 1
149 เจษฎา สุวิกรม 1
150 Dilip S Kittur 1
151 Napaphat Proprom 1
152 Jesada Suvikrom 1
153 Supakit Rooppakhun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 4
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
19 การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study