ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kriskrai Sitthiseripratip 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 15
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 บรรจง มไหสวริยะ 12
5 Banchong Mahaisavariya 12
6 วิจิตร ธรานนท์ 7
7 ดนุ พรหมมินทร์ 5
8 มารุต วงษ์คำช้าง 4
9 Philip Oris 4
10 Trongtum Tongdee 3
11 ตรงธรรม ทองดี 3
12 Wichit Tharanon 3
13 Marut Wongcumchang 3
14 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
15 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
16 Danu Prommin 3
17 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 3
18 Nattapon Chantarapanich 3
19 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
20 Surasith Piyasin 2
21 Yupaporn Kaewprom 2
22 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
23 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
24 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
25 Suthasinee Kasemsarn 2
26 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
27 ฟิลิป โอริส 2
28 Natapoom Vatanapatimakul 2
29 Pattarawit Rukkul 2
30 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
31 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
32 ยุพาพร แก้วพรม 2
33 Rung-Arun Chumnanklang 2
34 วรากร เจริญสุข 2
35 Pongwit Siribodhi 2
36 ทรงพล องค์วัฒนกุล 2
37 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 2
38 พรภพ นัยเนตร 2
39 Jackrit Suthakorn 2
40 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
41 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
42 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
43 Wasin Sinthupinyo 1
44 Sarin Watcharabusaracum 1
45 Panuwat Lertsithichai 1
46 Napaphat Proprom 1
47 Dilip S Kittur 1
48 Kitti Aroonjarattham 1
49 Jesada Suvikrom 1
50 Chumpon Wilasrusmee 1
51 Chalermchon Visayadamrong 1
52 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
53 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
54 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
55 Ekachai Chaichanasiri 1
56 สำเริง อินกล่ำ 1
57 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
58 จุมพล วิลาศรัศมี 1
59 Tratat Apatananon 1
60 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
61 วศิน สินธุภิญโญ 1
62 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
63 Thanya Kiatiwat 1
64 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
65 Panya Aroonjarattham 1
66 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
67 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
68 Pruettha Nanakorn 1
69 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
70 สิริพร โตนดแก้ว 1
71 Somruethai Channasanon 1
72 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
73 Supakit Rooppakhun 1
74 Wanida Janvikul 1
75 Bancha Chernchujit 1
76 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
77 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
78 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
79 Jos VANDER SLOTEN 1
80 วนิดา จันทร์วิกูล 1
81 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
82 ทศพล จันทร์คีรี 1
83 Siriporn Tanodekaew 1
84 Ir.Erik Bohez 1
85 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
86 Kuljira Sujirote 1
87 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
88 อีริค โบเฮ็น 1
89 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
90 Kannigar Dateraksa 1
91 Rung-Arun Sanngam 1
92 Tossapol Chunkiri 1
93 Sukunthakan Ngernbamrung 1
94 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
95 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
96 เจษฎา สุวิกรม 1
97 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
98 Jaturong Jitsaard 1
99 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
100 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
101 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
102 ดวงเดือน อาจองค์ 1
103 ดรุณี อัศวเสถียร 1
104 H. Van Oosterwyck 1
105 นิรุตต์ นาคสุข 1
106 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
107 R. Van Audekercke 1
108 E.L.J. Bohez 1
109 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
110 J. Vander Sloten 1
111 จรัสพร มงคลขจิต 1
112 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
113 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
114 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
115 Paweena Uppanan 1
116 จิตติ์พร เครือเนตร 1
117 ปวีณา อุปนันต์ 1
118 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
119 Boonlom Thavornyutikarn 1
120 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
121 Pitak Laoratanakul 1
122 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
123 กตัญชลี ไม้งาม 1
124 พสุ สิริสาลี 1
125 P. Oris 1
126 จรัญ ธรานนท์ 1
127 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
128 อัมพร โพธิ์ใย 1
129 Worawut Wisutmethangoon 1
130 Ekkarut Viyanit 1
131 Pathawee Khongkhunthian 1
132 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
133 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
134 Siriwan Suebnukarn 1
135 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
136 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
137 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
138 Treepop Sunpetchniyom 1
139 สมภพ อมาตยกุล 1
140 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
141 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
142 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
143 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
144 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
145 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
146 Chatchai Neatpisarnvanit 1
147 Songpol Ongwattanakul 1
148 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
149 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
150 รัตนา วรปัสสุ 1
151 ศุภชัย จันฝาก 1
152 ปฐวี คงขุนเทียน 1
153 Samroeng Inglam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 8
7 2547 2
8 2546 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
3 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
6 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
7 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
8 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
10 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
11 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
12 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
13 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
14 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
15 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
16 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
17 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
20 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
21 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
22 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
23 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
24 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
25 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
26 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
27 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
28 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
29 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
30 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Optimal matrix size for analysis of tissue engineering scaffold stiffness: A finite element study