ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณา หงษ์ทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กฤษณา หงส์ทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
2 ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 [หลักสูตรเทียบโอนการศึกษา สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549] : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
3 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
5 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
6 ผลของการเตรียมความพร้อมด้านความสามารถในทักษะการตรวจร่างกายและการเย็บแผลก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ ในวิชาการพยาบาลเชิงบำบัดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2
7 ปัญหาการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2546
8 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี