ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณา ศิรเลิศมุกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 6
2 ศรีไฉล ขุนทน 4
3 สิริพรรณ นิลไพรัช 3
4 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 2
5 สุพิณ แสงสุข 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
7 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
8 สุวลี จันทร์กระจ่าง 2
9 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
10 Suwalee Chandrkrachang 2
11 สวลี เสนาพิทักษ์ 2
12 Krisana Siraleartmukul 2
13 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 2
14 วีระ ชูกระชั้น 2
15 สรินทร ลิ่มปนาท 2
16 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
17 อรพินท์ พานทอง 2
18 Pranee Lertsutthiwong 2
19 อดิศักดิ์ ถือพลอย 2
20 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
21 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 2
22 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
23 นุชรดา โชติอุดมรัตน์, 1
24 พนิตภิชาส์ เยาวกุลพัฒนา, 1
25 ปาริชาต นรนาถตระกูล 1
26 เกรียงไกร ยอดชมภู, 1
27 Supot Hannongbua 1
28 นัทธมน ตั้งตรงมิตร, 1
29 Pranee Rattanawaleedirojn 1
30 รุ่งกานต์ นุ้ยสินธุ์ 1
31 เพียงรวี นกน้อย 1
32 กาวี ศรีกูลกิจ 1
33 ปริญญา พวงนาค 1
34 Srichalai Khunthon 1
35 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
36 ปริศนา มังสา 1
37 ปนัดดา มณีโรจน์, 1
38 ดนัย อารยะพงษ์, 1
39 สุพิณ แสงสุข, 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2550 3
7 2549 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 1
11 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2555
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
4 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมพอลิเมอร์ผสมพอลิแล็กทิกแอซิด/ไฮโดรโฟบิกไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยกรรมวิธีการตกผลึก
7 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
ปี พ.ศ. 2550
8 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างไคโตซานกับไซโคลเด็กตรินโดยการศึกษาโครงสร้างผลึกโดยใช้รังสีเอ็กซ์และเทคนิครามานสเปคโตรสโครปี
9 การผลิตอนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต
10 การเตรียมพอรัสไคโตซานบีด โดยใช้ซิลิกาเป็นสารเพิ่มความพรุนตัว
ปี พ.ศ. 2549
11 ผลของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ในฟิล์มไคโตซานเพื่อการกำจัดสีย้อม
12 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
14 ผลของระดับการกำจัดหมู่อะซิทิลและน้ำหนักโมเลกุลของไคโทซานและการเตรียมบีดที่มีต่อการควบคุมการปลดปล่อยยา
ปี พ.ศ. 2546
15 การเตรียมพอรัสไคโตซานบีด โดยใช้ซิลิกาเป็นสารเพิ่มความพรุนตัว
ปี พ.ศ. 2545
16 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2543
17 การเตรียมแผ่นกรองซิลิกาจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานผลการวิจัย