ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณา รัตนพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในการเลือกร้านขายยาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่ยวที่จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2547
3 การตัดสินใจซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอน ในจังหวัดเชียงใหม่
5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น
6 พฤติกรรมการซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ของสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7 ผลของ N-acetylcysteine ต่อการป้องกันพิษของพาราควอทในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2524
8 การตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบประเภทเครื่องโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในครัวและเครื่องประดับบ้านเรือนชนิดเคลือบไฟสูง ในจังหวัดเชียงใหม่