ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณา กฤษณพุกต์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วชิรญา อิ่มสบาย 6
2 คณพล จุฑามณี 5
3 ภาสันต์ ศารทูลทัต 4
4 ลพ ภวภูตานนท์ 4
5 รวี เสรฐภักดี 3
6 ทศพล สุเณรุ 2
7 ณัฎฐ พิชกรรม 2
8 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 2
9 ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 2
10 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 2
11 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 2
12 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 2
13 ธีร์ หะวานนท์ 2
14 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
15 อุณารุจ บุญประกอบ 1
16 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
17 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
18 ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ 1
19 นายสราวุธ เรืองเอี่ยม 1
20 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 1
21 พิจิตร ศรีปินตา 1
22 ราตรี บุญเรืองรอด 1
23 นางอุษณีย์ พิชกรรม 1
24 นายพิจิตร ศรีปินตา 1
25 นายอุทัย นพคุณวงศ์ 1
26 อุทัย นพคุณวงศ์ 1
27 เสริมศิริ จันทร์เปรม 1
28 การิตา จงเจือกลาง 1
29 ณัฏฐ พิชกรรม 1
30 วิชิตา อินทรศรี 1
31 จาตุพงค์ ฟูเจริญ 1
32 อุษณีย์ พิชกรรม 1
33 จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ 1
34 จุรีรัตน์ ประสาร 1
35 กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน 1
36 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ 1
37 ณัฐพร สุวรรณเมฆ 1
38 วัฒนา กลิ่นสุคนธ์ 1
39 นรรจพร เรืองไพศาล 1
40 ศราวุธ เรืองเอี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 5
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 1
11 2548 4
12 2547 2
13 2546 3
14 2544 1
15 2541 2
16 2538 1
17 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาต่อยอดเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก
2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่องออกครบวงจร
3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารในความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม
4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารให้ความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม
5 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความแปรปรวนในสายพันธุ์มะพร้าวอ่อนน้ำหอม
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัสดุเพาะกล้าจากเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้ง
7 การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน
8 การศึกษาเรื่องการออกดอกและติดผลของมะพร้าวอ่อนน้ำหอม
ปี พ.ศ. 2557
9 การปรับการออกดอกของส้มโอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดส่งออก
10 การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
11 ผลของ BA และ Pacrobutrazol ต่อการออกดอกและปริมาณผลผลิตของสบู่ดำในแปลงเพาะปลูก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
12 โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
14 ผลของการควั่นกิ่งและปลิดผลต่อการติดผลและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ P2
15 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก
ปี พ.ศ. 2555
16 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย
17 การชักนำการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้งด้วยสารพาโคลบิวทราโซล
ปี พ.ศ. 2554
18 การชักนำการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้งด้วยสารพาโคลบิวทราโซล
19 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
20 การตรวจวัดความฝาดของพลับแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
21 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย
22 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตและการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2552
23 ผลของปุ๋ยแคลเซียมต่อการติดผลและคุณภาพของผลพลับ
24 ผลของปุ๋ยแคลเซียมต่อการติดผลและคุรภาพของผลพลับ
25 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย
26 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบพลับพันธุ์'ฟูยุ' และ 'P2' ในรอบปี
27 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของประดู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2551
28 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตและคการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง
29 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตและการออกดอก ของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2550
30 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ P2 และ Fuyu
31 โครงการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตและการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง
32 อิทธิพลของสารHydrogen Cyanamideต่อการแตกตาปริมาณคาร์โบไฮเดรตและโพรลีนภายในตาขณะฟักตัวของต้นกีวีฟรุตที่เจริญเติบโตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
33 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu
ปี พ.ศ. 2548
34 การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกบริเวณใต้สายไฟ
35 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu
36 การศึกษาการเจริญเติบโตของพลับบางพันธุ์ (พันธุ์ฟูยุ) ที่ต่อบนต้นตอชนิดต่าง ๆ
37 การเพิ่มการติดผลในพลับโดยการผสมเกสรการใช้แคลเซียม-โบรอน (Ca-B) และการปลิดดอกและผล
ปี พ.ศ. 2547
38 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง
39 การเพิ่มการติดผลในพลับโดยการผสมเกสรการใช้แควเซียม-โบรอน (Ca-B) และการปลิดดอกและผล
ปี พ.ศ. 2546
40 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
41 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง
42 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง
ปี พ.ศ. 2544
43 การผลิตมะม่วงนอกฤดูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2541
44 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อสภาพในเขตเมือง
45 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อสภาพในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2538
46 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตของต้นตอมะม่วง