ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดการอุทยานแห่งชาติโดยใช้โมเดลป่าประ
2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real time เพื่อการติดตามระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต)
3 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผู้สูงอายุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 G
4 การพัฒนาระบบแสดงผลสภาพอากาศที่อ่าวบ้านดอนแบบ near real time เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการเลี้ยงหอยนางรม
5 การจัดการอุทยานแห่งชาติโดยใช้โมเดลป่าประ
ปี พ.ศ. 2557
6 ทุนคปก. รุ่นที่ 10 (นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว)
7 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเซนเซอร์ในระบบนิเวศปะการัง ณ เกาะราชา ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
8 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง บริเวณหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยใช้วิธีทางนิเวศวิทยา
9 การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปะการังและปลาในแนวปะการัง
10 การติดตามและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2556
11 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผ่านการเจริญเติบโตของหอย
12 การพัฒนา App สำหรับโครงการ GLOBE เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
13 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียในการต้านมะเร็งช่องปากและการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
ปี พ.ศ. 2554
14 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชากฤษณา(จากต้นกำแย)
15 อิทธิพลของโลหะไอออนและอินทรีย์คาร์บอนที่มีผลต่อกิจกรรมดีไนตริฟิเคชันโดยแบคทีเรียทนเกลือสายพันธุ์ P16 ที่แยกได้จากบ่อกุ้ง
16 ผลของการเสริมมะรุมลงในอาหารต่อผลผลิตน้ำนม และสารต้านอนุมูลอิสระในระยะต่างๆ ของการให้นมในแพะนม
17 โครงการพัฒนากระบวนการอบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเหมาะสมสำหรับประยุกต์กับเตาอบที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
18 กระบวนการจำแนกเสียงของโลมาหลังโหนก
19 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ปี พ.ศ. 2553
20 ลักษณะของป่าเมฆ ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน
21 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อป่าเมฆ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 การกระจายตัวของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti และ Aedes albopictus) ในประเทศไทย
23 ผลกระทบของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงต่อป่าเมฆเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อป่าเมฆ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
26 ศูนย์ความร่วมมือ GLOBE ภาคใต้ (ประกอบด้วย 1. โครงการ การประชุม Climate Change Education and Earth System Science (C2E2S2) Conference 2.โครงการ CloudSat 3.โครงการ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปะการังที่มีผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยน 4.โครงการ FLEXE 5.โครงการ การตรว
ปี พ.ศ. 2552
27 การตรวจเช็คสภาพ Weather Station ให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย
28 การศึกษาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
29 การสำรวจด้านกายภาพและชีวภาพ ณ เขานม อุทยานแห่งชาติเขานัน
ปี พ.ศ. 2551
30 การศึกษาความเป็นไปได้ในการอัดโมเลกุลยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้
31 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบทไทย
32 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนของตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช
33 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน :กรณีศึกษาโรงพยาบาลท่าศาลา
34 การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติ phase 2
35 การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนผิวหน้าของไม้ยางพารา
36 การสำรวจความหลากหลายของปะการังแบบด่วน ที่ขนอม หมู่เกาะทะเลใต้
ปี พ.ศ. 2550
37 พฤติกรรมเซมิคลาสสิกของอนุภาคในสนามศักย์ที่นิยามโดย (Q-xy)2
38 ลักษณะที่อยู่อาศัยและความหลากหลายของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
39 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชป่าชายเลน
40 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคฮิดเด็นมาร์คอฟโมเดลในการตรวจจับการหกล้ม
41 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตัวแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการวิสวกรรมความต้องการระบบสารสนเทศที่ไม่มีองค์กรใดในโดเมนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก กรณีศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ปี 2554
42 การศึกษาการเจริญ และการสร้างไฮโดรคาร์บอนของสาหร่าย Botryococcus braunii ในระดับห้องปฏิบัติการ
43 การลดการชนกันของแพ็คเกตด้วยขั้นตอนวิธีการจัดลำดับเวลาของแพ็คเกตสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
44 การพัฒนาระบบประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GGIS) สำหรับฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ โรงเรียน ครูทั่วประเทศ รุ่น 1.0
45 การพัฒนาไม้เชิงประกอบด้วยกระบวนการอัดพอลิอะคริเลตและยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้ยางพารา
46 การพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่องการทำกลีเซอรอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
47 การพัฒนาเจลทาสิวที่มีส่วนผสมของชีวสารของ Brevibacillus laterosporus SA14
48 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นโดยใช้ระบบอีจีเอสบี
49 การนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางอิปอกซิไดซ์กับพอลิเอทธิลีนออกไซด์
50 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริบทด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
51 การจำลองโดยใช้ชุดโปรแกรม AMBER และ OCTA
52 ชุดโครงการวิจัยป่าเมฆ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
53 DEVELOPMENT OF AWARENESS IN DAILY LIFE IMPROVES STUDENTS
54 Usefulness of a red cell discriminant function incorporating volume dispersion in differentiating thalassemia traits from iron-deficiency anemia during pregnancy
ปี พ.ศ. 2549
55 การออกแบบและสร้างเครื่องสลับและค้นหาเส้นทางสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยุคหน้า
56 การลดซีโอดีและซัลเฟตของน้ำทิ้งโรงงานน้ำยางข้น ในกระบวนการบำบัดขั้นต้น
ปี พ.ศ. 2548
57 ปัจจัยที่ผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของกัดป่าเพศผู้ คือ เพศ การมีไข่ในท้องของปลากัดเพศเมีย และอายุปลากัดเพศผู้
58 ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมทางสังคมและสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในภาคใต้ของประเทศไทย
59 อิทธิพลของการสูบบุหรี่และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่อสารอินทรีย์ระเหยในอาคาร
ปี พ.ศ. 2547
60 อเสถียรภาพของพื้นที่เชิงเขาจากการเกิดฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องในบริเวณรับน้ำของเทือกเขา
61 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภัยพิบัติทางทะเล
62 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอัตราการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังจากสารหนูในน้ำดื่มจากอำเภอร่อนพิบูลย์
ปี พ.ศ. 2545
63 พฤติกรรมเซมิคลาสสิกของอนุภาคในสนามศักย์ที่นิยามโดย (Q-xy)2
64 พฤติกรรมเซมิคลาสสิกของอนุภาคในสนามศักย์ที่นิยามโดย (Q-xy)2
ปี พ.ศ. 2544
65 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปูก้ามดาบในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 การตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Station) และการจัดทำฐานข้อมูลอากาศเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย
67 Social Media of Thailand GLOBE Mosquito and Coral Projects for Climate Campaign
68 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
69 การศึกษาวิจัยเรื่องยุงของครูและนักเรียนในประเทศไทย
70 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปะการังที่มีผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยน
71 CloudSat
72 ศูนย์ความร่วมมือ GLOBE ภาคใต้
73 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E-Marketing) กิจกรรมจัดจ้างทำระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
74 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับนิเวศวิทยาปะการัง
75 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจาก CloudSat
76 การดูแลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
77 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้ยุงลายเป็นดัชนีบ่งชี้
78 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ