ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณพงศ์ กีรติกร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
2 แบบจำลองไดนามิกระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้เทคนิคพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สำหรับการสร้างแผนที่ศักยภาพพลังงานลม : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2548
4 การชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ระบบการหมุนคาโทด 3 มิติ
ปี พ.ศ. 2546
5 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน นวัตกรรมการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2545
6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน นวัตกรรมการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
7 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริม ในการอบแห้งผัก ในอุตสาหกรรมชนบท : ต้นหอมแบ่ง
8 การกำจัดสัญญาณแทรกสอดจากกรดแอสคอร์บิคเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณซูโครสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ปี พ.ศ. 2542
9 การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลกโตรเคมีคอลโพลีเมอไรเซชัน
10 การพัฒนาเอนไซม์เซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ปริมาณแป้ง
11 การคัดเลือกชนิดของสารโพลีเมอร์ที่เคลือบบนพีโซอิเลกตริกคริสตัลไบโอเซนเซอร์ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออริกาโนฟอสฟอรัส
ปี พ.ศ. 2539
12 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริม ในการอบแห้งผัก ในอุตสาหกรรมชนบท : ต้นหอมแบ่ง
ปี พ.ศ. 2538
13 การกำจัดสัญญาณแทรกสอดจากกรดแอสคอร์บิคเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณซูโครสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ปี พ.ศ. 2537
14 การคัดเลือกชนิดของสารโพลีเมอร์ที่เคลือบบนพีโซอิเลกตริกคริสตัลไบโอเซนเซอร์ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออริกาโนฟอสฟอรัส
ปี พ.ศ. 2526
15 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ และแผนที่การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การพัฒนาเอนไซม์เซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์ปริมาณแป้ง