ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษฎา สุชีวะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Krisda Suchiva 15
2 ชาคริต สิริสิงห 6
3 ปราณี ภิญโญชีพ 6
4 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 4
5 Pranee Phinyocheep 4
6 ทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ 3
7 อรพินท์ เผ่าวิบูล 3
8 เสาวรภย์ บัวเล็ก-ลิ้มเจริญ 3
9 Oraphin Chaikumpollert 3
10 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 3
11 อุบล โพธิ์อาพร 2
12 เฟดเดอริก แอ็กซ์เทล 2
13 สมบัติ ธนะวันต์ 2
14 ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ 2
15 นิตยา รัตนโสม 2
16 Frederick Axtell 2
17 Pawadee Methacanon 2
18 ชญาภา นิ่มสุวรรณ 2
19 วุฒิชัย ไทยเจริญ 2
20 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
21 ดารณี เจริญสุข 2
22 ไพโรจน์ จิตรธรรม 2
23 กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ 1
24 อุทัย เทพสุวรรณ์ 1
25 อัจฉราวดี พูนสุข 1
26 พงษ์ธร แซ่อุย 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 Sauvarop Bualek-Limcharoen 1
29 Tippawan Kowitteerawut 1
30 มัลลิกา กระแสสินทร์ 1
31 Chakrit Sirisinha 1
32 เจษฎา โมกขกุล 1
33 พลชิต บัวแก้ว 1
34 Polchit Buakaew 1
35 Chakrit Sirisingha 1
36 Jitladda Sakdapipanich 1
37 กิตติ เจิดรังษี 1
38 Pongdhorn Saeoui 1
39 Chudej Deeprasertkul 1
40 Supannee Pathumarak 1
41 นิลุบล เกียรติธนาวิทย์ 1
42 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
43 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
44 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
45 Nuanphun Chantarasiri 1
46 กฤษณา คงศิลป์ 1
47 Jedsada Mokhagul 1
48 Malinee Prasitsilp 1
49 ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร 1
50 ฉวีวรรณ คงแก้ว 1
51 Chaveewan Kongkaew 1
52 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
53 Saranatra Waikakul 1
54 จารึก อักษรศรี 1
55 Narong Warongkriengkrai 1
56 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 3
6 2545 1
7 2541 1
8 2540 6
9 2533 2
10 2527 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Creaming of Skim Natural Rubber Latex with Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2550
2 ศูนย์เทคโนโลยียาง
ปี พ.ศ. 2548
3 การควบคุมสัณฐานของโพลิเมอร์ผสมที่ไม่เข้ากันโดยควบคุมสมบัติการไหลและปฏิกิริยาที่รอยต่อระหว่างวัฏภาค
ปี พ.ศ. 2547
4 Structural elucidation of hemicelluloses from Vetiver grass
ปี พ.ศ. 2546
5 Isolation and structural characterisation of hemicelluloses extracted from Vetiver grass; II: Optimum condition for extraction
6 การศึกษาสมบัติทางพลศาสตร์ของยางที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ ภายใต้สภาวะการดึงยืด
7 ผลของปริมาณโครงสร้างร่างแห ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติบริสุทธิ์ และยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนที่วัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2541
9 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
10 การพัฒนาโพลิเอไมด์ (ไนลอน6) เสริมแรงด้วยยางธรรมชาติ
11 การวิจัยและพัฒนาน้ำยางวัลคาไนซ์
12 การวิจัยและพัฒนายางกึ่งพลาสติกจากยางธรรมชาติ
13 การศึกษาการนำเศษ HDPE กลับมาหมุนเวียนใช้ในการเป่าหล่อ
14 การศึกษาเพื่อพัฒนายางธรรมชาติ/ยางสังเคราะห์ลามิเนท
15 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการติดระหว่างยางกับโลหะ
ปี พ.ศ. 2533
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโฟม EVA และโฟมยางผสมจาก EVA
17 การวางแผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัยสำหรับอนาคตในด้านยาง
ปี พ.ศ. 2527
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Natural rubber and butadiene rubber blend using diblock copolymer of isoprene-butadiene as compatibilizer