ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน การฟอกหนังแพะ
ปี พ.ศ. 2555
2 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสืบพันธุ์กระบือและโคพื้นเมืองไทย แบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์อย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
5 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษาผลของยาซัลฟานิลาไมด์ร่วมกับยาไพริเมทธามีนต่อการลดความสมบูรณ์พันธุ์ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาผลของยาซัลฟานิลาไมด์ร่วมกับยาไพริเมทธามีนต่อการลดความสมบูรณ์พันธุ์ ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้
8 อิทธิพลร่วมของซัลฟานิลาไมด์ และไพริเมทธามีนต่อกระบวนการสร้างอสุจิในหนู