ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤตยา แสวงเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 6
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 4
10 2547 4
11 2546 2
12 2545 6
13 2544 1
14 2540 2
15 2538 1
16 2536 1
17 2535 3
18 2530 1
19 2529 1
20 2524 1
21 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียน
3 การพัฒนาแนวทางแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ติดยาเสพติด
4 การพัฒนาแนวทางการแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ที่มีอาการลมชัก
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาแนวทางแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ติดยาเสพติด
6 การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียน
7 การพัฒนาแนวทางการแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ที่มีอาการลมชัก
8 เพศภาวะกับการใช้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ของเยาวชนหญิงชายในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาควมรุนแรงในครอบครัว
10 เพศภาวะกับการใช้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ของเยาวชนหญิงชายในจังหวัดขอนแก่น
11 โครงการเสริมสายใยในครอบครัว
12 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน
14 การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน
15 การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน
16 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทารุณกรรมทอดทิ้งและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาในเด็กนักเรียน ผู้เลี้ยงดู ครู และผู้นำชุมชน
17 พฤติกรรมการเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาภาคอีสาน ปี 2550
18 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
19 พฤติกรรมการเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาภาคอีสาน ปี 2550
20 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
21 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคกลาง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
22 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคกลาง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
23 การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น ตามวิถีชีวิตไทยภาคกลางที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2550
24 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทารุณกรรมทอดทิ้งและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาในเด็กนักเรียน ผู้เลี้ยงดู ครู และผู้นำชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
26 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทารุณกรรมทอดทิ้งและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาในเด็กนักเรียน ผู้เลี้ยงดู ครู และผู้นำชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
27 การทารุณกรรมและปล่อยปละละเลยเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
31 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคกลาง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
32 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 ผลการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ เพื่อการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ในภาวะวิกฤตทางอารมณ์
ปี พ.ศ. 2546
35 ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
37 การทารุณกรรมและปล่อยปละละเลยเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 ความรุ่นแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41 การทำนายพฤติกรรมรุนแรงของสามีในครอบครัวไทย
42 การทำนายพฤติกรรมรุนแรงของสามีในครอบครัวไทย
ปี พ.ศ. 2544
43 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
44 การศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดขอนแก่น
45 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในเยาวชนสตรี
ปี พ.ศ. 2538
46 การศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
47 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
ปี พ.ศ. 2535
48 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
49 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
50 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลจิตเวช
ปี พ.ศ. 2530
51 สุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2529
52 สุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2524
53 สุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 การบำบัดแบบย่อด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยง
55 การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวที่มีภาวะซึมเศร้า
56 ความรุนแรงต่อครอบครัวของผู้ใช้ยาบ้า
57 การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงจากคู่ครอง ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
58 การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวทางพุทธธรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะซึมเศร้า
59 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดบุหรี่
60 การฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่นอนรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
61 การปรับเปบี่ยนความคิด พฤติกรรมร่วมกับการทำสมาธิบำบัดแบบอานาปานสติผู้มีภาวะซึมเศร้า
62 การบำบัดทางปัญญาโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานในบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า
63 การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยการยืนยันด้วยการพูดกับตัวเองทางบวกในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
64 การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาดูน
65 การบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดในสตรีที่มีความวิตกกังวล
66 การใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อลดความวิตกกังวลสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่มีความวิตกกังวล
67 การฝึกทักษะการเผชิญปัญหา และตัวกระตุ้นในผู้ป่วยที่เสพสุรา : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
68 การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน
69 การบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเภท ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
70 โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมต่อความวิตกกังวลทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่นอนรักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
71 การบำบัดความคิดบนพื้นฐานการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
72 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในเยาวชนสตรี