ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤตยา แสวงเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 3
6 2551 5
7 2550 2
8 2547 4
9 2546 2
10 2545 2
11 2544 1
12 2535 2
13 2529 1
14 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียน
3 การพัฒนาแนวทางแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ติดยาเสพติด
4 การพัฒนาแนวทางการแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ที่มีอาการลมชัก
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาแนวทางแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ติดยาเสพติด
6 การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียน
7 การพัฒนาแนวทางการแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ที่มีอาการลมชัก
8 เพศภาวะกับการใช้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ของเยาวชนหญิงชายในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาควมรุนแรงในครอบครัว
10 เพศภาวะกับการใช้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ของเยาวชนหญิงชายในจังหวัดขอนแก่น
11 โครงการเสริมสายใยในครอบครัว
12 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน
14 พฤติกรรมการเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาภาคอีสาน ปี 2550
15 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
16 พฤติกรรมการเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาภาคอีสาน ปี 2550
17 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
18 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคกลาง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
19 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคกลาง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
20 การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น ตามวิถีชีวิตไทยภาคกลางที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2550
21 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทารุณกรรมทอดทิ้งและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาในเด็กนักเรียน ผู้เลี้ยงดู ครู และผู้นำชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
23 การอบรมเลี้ยงดู และการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นตามวิถีชีวิตไทยภาคกลาง ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
24 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ผลการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ เพื่อการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ในภาวะวิกฤตทางอารมณ์
ปี พ.ศ. 2546
27 ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
29 การทำนายพฤติกรรมรุนแรงของสามีในครอบครัวไทย
30 การทำนายพฤติกรรมรุนแรงของสามีในครอบครัวไทย
ปี พ.ศ. 2544
31 ความรุนแรงระหว่างคู่ครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
32 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
33 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลจิตเวช
ปี พ.ศ. 2529
34 สุขภาพจิตนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การบำบัดแบบย่อด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยง
36 การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวที่มีภาวะซึมเศร้า
37 ความรุนแรงต่อครอบครัวของผู้ใช้ยาบ้า
38 การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงจากคู่ครอง ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
39 การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวทางพุทธธรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะซึมเศร้า
40 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดบุหรี่
41 การฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่นอนรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
42 การปรับเปบี่ยนความคิด พฤติกรรมร่วมกับการทำสมาธิบำบัดแบบอานาปานสติผู้มีภาวะซึมเศร้า
43 การบำบัดทางปัญญาโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานในบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า
44 การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยการยืนยันด้วยการพูดกับตัวเองทางบวกในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
45 การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาดูน
46 การบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดในสตรีที่มีความวิตกกังวล
47 การใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อลดความวิตกกังวลสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่มีความวิตกกังวล
48 การฝึกทักษะการเผชิญปัญหา และตัวกระตุ้นในผู้ป่วยที่เสพสุรา : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
49 การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน
50 การบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเภท ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
51 โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมต่อความวิตกกังวลทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่นอนรักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
52 การบำบัดความคิดบนพื้นฐานการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี